Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Soyunma Odaları ve Spor Tesisinde toplam yaklaşık 945 m2 lik alanın kiralanması (kantin- kafeterya)

  İhale Notu   : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof Dr. Şehit İlhan VARANK Yerleşkesi’nde bulunan Soyunma Odaları ve Spor Tesisi binasının 320 m2 iç mekan ve 120 m2 dış mekan ile içten merdivenli 505 m2 lik çatı alanı olmak üzere toplam yaklaşık 945 m2 lik alanın kantin kafeterya olarak kiraya verilmesi
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  PAZARLIK USULÜ
KAYIT NO :  
TARİHİ :  13.03.2018
SAATİ :  10:30
YERİ :  İHALE SALONU
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  İPTAL
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : İdari Mali İşler Kiralama
TELEFON : 236 201 12 08
DAHİLİ : 236 201 12 08
FAKS :
E-POSTA : imid@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

 

 

KİRA ŞARTNAMESİ

 

1- AMAÇ:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof Dr. Şehit İlhan VARANK Yerleşkesi’nde bulunan Soyunma Odaları ve Spor Tesisi binasının 320 m2 iç mekan ve 120 m2 dış mekan ile içten merdivenli 505 m2 lik çatı alanı olmak üzere toplam yaklaşık 945 m2 lik alanın kantin kafeterya olarak kiraya verilmesi amaçlanmaktadır.

 

2- TAŞINMAZ BİLGİLERİ:

 

İli                                                       : MANİSA

İlçesi                                                 : Muradiye

Mahalle/Köyü                                :

Mevkii                                              : Prof Dr. Şehit İlhan VARANK Yerleşkesi

Pafta No./Cilt No.                          :

Ada No./Sayfa No.                         :

Parsel No./Sıra No.                       :

Yüzölçümü                                      :

Kiralanacak Toplam Alan         : Yaklaşık 945 m2 (iç ve dış mekan)

 

3- KAPSAM:

 

Bu şartname, Üniversitesi Prof Dr. Şehit İlhan VARANK Yerleşkesi’nde bulunan Soyunma Odaları ve Spor Tesisi binasının 320 m2 iç mekan ve 120 m2 dış mekan ile içten merdivenli 505 m2 lik çatı alanı olmak üzere toplam yaklaşık 945 m2 lik alanın kiralanmasıyla ilgili idari ve teknik hususları kapsamaktadır.

 

 

I

GENEL ŞARTLAR

 

Madde 1 – Manisa Celal Bayar Üniversitesince,  Prof. Dr. Şehit İlhan VARANK Yerleşkesi’nde Soyunma Odaları ve Spor Tesisi binasının 320 m2 iç mekan ve 120 m2 dış mekan ile içten merdivenli 505 m2 lik çatı alanı olmak üzere toplam 945 m2lik alanın 13.03.2018 tarihinde salı günü saat 10:30 da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

 

Madde 2 - İhale Manisa Celal Bayar Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonunda yapılacaktır.

 

Madde 3 - Kira süresi kira sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 3(üç) yıldır.

 

Madde 4 - İhale 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Pazarlık Usulüne (51/g maddesi) göre yapılacaktır.

 

Madde 5 - Taşınmazın tahmin edilen kira bedeli (ilk yıl kira bedeli) KDV hariç 5.000,00 TL dir. Yıllık kira bedeli 60,000,00 TL ve geçici teminat miktarı(%3) 1.800,00 TL’dir.

 

  Madde 6 - İhale bedeli üzerinden yüzde altı (%6) oranında kesin teminat alınır. Teminat olarak kabul edilen Türk Parası T.C. Ziraat Bankası Manisa Şubesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının (TR480001000188401982925001 IBAN Nolu ) hesabına yatırılacaktır.

 

                  Madde 7 – İlk yıl kira bedeli, ihalede belirtilen bedel olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi ( bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim ) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

             Kira bedeli aylık olarak ve her ayın 1 ile 5 i arasında peşin tahsil edilecektir. İlk ayın kirası, yer teslimi yapılmasına müteakip 5 işgünü içerisinde ödenir.

                Kira bedelleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine veya Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki TR480001000188401982925001 IBAN nolu hesabına yatırılacak ve makbuz fotokopisi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ibraz edilecektir.

Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

 

Madde 8 – İhaleyle ilgili yasaklar ve cezalar;

                    a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlerde fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek.                                   

      b) İhalede isteklilerin tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak.       

      c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek .

      d) Taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek.

      e) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak.

      f) İşin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak yasak olup bu yasaklara uymayanlar hakkında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 84. ve 85. maddelerdeki hükümlere göre işlem yapılır.

      g) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmak ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmak.

 

Madde 9 ­- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İstenen belgeler;

*Geçici teminat bedeli alındı makbuzu

 Gerçek kişilerde:

a)Türkiye’de kanuni İkametgâh belgesi,

b)Türkiye’de tebligat adresi,

c) T.C. Savcılığından Mesleki iş ve meslek ahlakı ile ilgili iyi hal kağıdı (Sabıkasızlık kağıdı) .

                               d) Oda Sicil Kayıt Belgesi (İhale konusunda 2016 yılı veya daha eski yıllara ait belge gerekmektedir.)

                               e) Nüfus kâğıdı örneği;

f) Noter tasdikli imza beyannamesi,

    Tüzel kişilerde:

a) Oda Sicil Kayıt Belgesi (İhale konusunda 2016 yılı veya daha eski yıllara ait belge gerekmektedir.)

b) Ticaret Sicil Gazetesi

c) İmza sirküleri

e) Ortak girişim halinde Ortaklık Durum Belgesi ve tüzel kişiliklerin ortaklarının her birinden Gerçek kişilerde istenilen belgeler temin edilecektir.

* Vekaletle katılacaklardan; Noter tasdikli vekalet, vekalet veren ve vekaleten katılacakların noter onaylı imza sirküleri, Nüfus cüzdan fotokopileri gerekmektedir.

                                           

Madde 10 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

Madde 11 - İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İta amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 veya 76’ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, ihaleyle ilgili müşteriye ait vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hazineye irat kaydedilir.

 

Madde 12 - Kiracı sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

 

Madde 13 - Taşınmaza idaremizce ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edeceğini, kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 14 - Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi, işletme ruhsatı alamaması, işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde 2886 sayılı Kanunun 62. maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedelinin yüzde yirmi beşi tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.

Bu sözleşmenin kiracıya yükümlülük getiren herhangi bir maddesinin ihlali sözleşmenin önemli ölçüde ihlali sayılır ve taşınmaz idarece hiçbir bedel ve tazminat ödenmeksizin teslim alınır.

Ayrıca, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü ve sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen kiracı hakkında 2886 sayılı kanunun 84 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

 

Madde 15 - Kiracılık hakkı sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan taşınmazı kiraya veren idare yetkililerine teslim edilir. Kira dönemi sonunda kiracı taşınmazı tahliye etmezse, kiracı, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesi hükmü uyarınca tahliye edilir.

 

Madde 16 - Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmazın idareye teslim edilmeksizin geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin binde beşi oranında ceza, itirazsız olarak ödenir.

Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.

 

Madde 17 – Kiracı, kiraya verilen yerin özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Üniversiteye ödemek zorundadır.

 

Madde 18 -Kiraya verilen yer genişletilemez, değiştirilemez, amacı dışında kullanılamaz. İdarenin onayını almadan kiralama sözleşmesini devredilemez.

 

Madde 19 – Kiralanan mahal, sözleşme süresinin bitimi veya sözleşmenin süresinden evvel iptali halinde, İdare tarafından yapılacak tebligatı müteakip 15 gün içerisinde tahliye edilir.

 

Madde 20 - Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren idarenin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 2886 sayılı Yasanın 62’nci maddesine göre işlem yapılır.

 

Madde 21 - Bu şartname kiraya veren idarenin belirleyeceği diğer hususlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder.

 

II

ÖZEL ŞARTLAR

 

Madde 22 – Kiracılık hakkı sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından taşınmaz malı kiraya veren İDARE yetkililerine, teslim alındığı şekilde bir tutanakla teslim edilecektir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teknik şartnameye göre teslim tutanağında belirtilen demirbaş malzemelerin tam ve sağlam olup olmadığı yazılacak, noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme kiracı tarafından aynen temin edilecek veya bedeli demirbaş malzemelerin kayıtlı olduğu Ayniyat Talimatnamesi’ne uygun olarak güncelleştirilerek tespit edilen güncel tutar üzerinden idarenin hesabına yatırılacaktır.

 

Madde 23 - .Kiracı, İdarenin gerekli gördüğü durumlarda; okul binalarının genel görünüm ve ahengine uygun boya, badana, onarım ve tadilatta bulunmak zorundadır. KİRACI yaptığı bu işlemler ve sabit tesisler için hizmet süresi bittiğinde herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. İDARE tarafından kiracıya sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilen demirbaş malzemeler, makineler, araç-gereçler, donanım (yer döşemeleri, lambalar, bataryalar, seramikler, mermerler, malzeme dolapları, aspiratörler vb.) ihale süresinin bitiminde eksiksiz, tam ve çalışır vaziyette teslim alınacaktır.

Madde 24 – Kiracının, kiralanan alanla ilgili yapacağı tüm tadilatlar kira süresi sonunda taşınmazda kalacaktır. Ve bu tadilatlar veya kiracının yaptığı ilave demirbaşlar için İdareden hiçbir hak talep edilmeyecektir.

Madde 25-.Kiralanan yerde kullanılacak elektrik-su ısıtma ve telefon giderleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiracı mekanına elektrik ve su tüketimi tespiti için ara sayaçlar taktıracaktır. Ara sayaçlar, ayda bir İdare tarafından oluşturulan kontrol görevlileri veya Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı teknisyenleri tarafından okunup, belgelenecektir. Her ay kullanılan sarfiyat miktarını gösterir faturalar esas alınarak, Belediye ve TEDAŞ tarafından uygulanan rayice göre hesaplanan miktar, kiracı tarafından Celal Bayar Üniversitesi hesabına veya veznesine peşin olarak yatırılarak,  makbuz fotokopisi İşin kontrolünde görevli olan birime ya da kontrol teşkilatına ibraz edilecektir. Ödenmeyen elektrik-su giderleri için Belediye ve TEDAŞ’ın uygulamış olduğu faiz oranları uygulanacaktır. Kira süresince kaçak elektrik ve su kullanımının tespit edilmesi sözleşme feshi ve tahliye talebi sayılacaktır.

Madde 26- Satışa sunulan ürünlerin tamamı firma tarafından temin edilecek olup, emsali ürün bedellerinden daha yüksek fiyata satılamaz. Ayrıca satılacak ürünlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından gerekli üretim izinleri alınmış olmalıdır.

Madde 27- Kiralanan alanda örf, adet ve genel ahlaki değerlere aykırı ve idarenin sakıncalı bulduğu yiyecek, içecek ile tüketim maddeleri ve düşük dereceli de olsa bira dahil alkollü içkiler, tütün ve tütün mamulleri bulundurulamaz ve satılamaz.

 

Madde 28- Kiralanan alanda satılacak ve kullanılacak gıda malzemeleri birinci kalite olacak ve bunlara ait faturalar istenildiğinde yetkililere gösterilecektir.

 

Madde 29- Yüklenici firma faaliyet gösterdiği alanlarda ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik, ehliyetsiz personel çalıştırma ve diğer sebeplerle oluşabilecek kazalardan ve binaya verilebilecek her türlü hasardan sorumludur. Ayrıca Üçüncü şahısların cihazlara verebileceği zararlardan yine firma kendisi sorumludur.

 

Madde 30- Bu şartnamenin özel ve genel hükümlerinde öngörülmeyen, hizmetin görülmesi sırasında ihtiyaç duyulan ve oluşabilecek değişiklikler olduğunda İdarenin onayı alınacaktır.

 

Madde 31- Anlaşmazlıkların çözümü : Sözleşmenin uygulanmamasından doğacak ihtilaflarda ise, sözleşmede yer alan bu konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır. İhtilafların çözümünde Manisa Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

İş bu şartname 31. Maddeden oluşmaktadır.

 

Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.

 

 Kiracı firmanın tebligata münhasır adresi, aşağıda belirtilen yer olup, kiracı bu adrese/bu adreste bulunan kişilere yapılan her türlü tebligatın kendisine yapılmış olduğunu kabul eder.

 

Müşterinin(Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin)

 

Adı Soyadı                       :.................................................

 

Tebligat Adresi                 :.................................................

 

İmza Tarihi                      :.................................................

 

Yetkili İmza                     :.................................................