Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP ( Prof. Dr. Süleyman Koçak 'ın 2021-057 nolu projesi ) için NOVA 2.0 yazılımı alınacaktır.

  İhale Notu   : İrtibat Betül Uğurlucan Tel : 0 236 201 10 52 - bap@cbu.edu.tr
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  24.09.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
TC
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                 21 / 09 / 2021
           Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen  Prof. Dr. Süleyman Koçak 'ın 2021-057  nolu  projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve  miktarı yazılı   malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca  yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  ( 21/d ) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır.                                                                          Son teklif verme süresi  24 / 09 / 2021  saat  17.00  'a kadardır.
 
TEL: 0 236 201 10 52    FAX: 0 236 201 14 47  e mail:bap@cbu.edu.tr Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü A Blok 2 Kat 45040 MANİSA''adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 NOVA 2.0 Yazılımı 1 adet      
2          
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
  Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

 

NOVA 2.0 Yazılımı

NOVA 2.0 Yazılımı teknik Teknik Şartname

1.       Nyquist, Bode, Admittance, Dielectric ve Mott-Schottky veri gösterimi mümkün olmalı, Fit & Simulation, Find Circle, Element Subtraction, Kramers Kronig veri analizi tekniklerini içermelidir.

2.       Cihaz ile gerçekleştirilecek tüm elektrokimyasal deneyler (impedans çalışmaları da dahil) tek bir yazılım üzerinden yönetilebilmeli, ek yazılımlara ihtiyaç duyulmamalıdır. Söz konusu yazılım cihaz ile birlikte ücretsiz olarak sunulmalıdır.

3.       Cihaz yazılımı herhangi bir lisans sınırı olmaksızın birden fazla bilgisayara kurulabilmelidir.

4.       Cihaz yazılımı, deney prosedür editörü, canlı analiz görüntüleme, çoklu potansiyostat kontrol ve veritabanı olmak üzere 4 ayrı bölüme sahip olmalıdır.

5.       Cihazda gerçekleştirilen tüm deneylerin ayarları kullanıcı tarafından deney prosedür veritabanı içinde saklanabilmeli ve istenildiğinde kullanıcı tarafından çağırılarak tekrar kullanılabilmelidir. Arzu edildiğinde her bir kullanıcı için farklı bir prosedür veritabanı tanımlanabilmelidir.

6.       Cihaz yazılımı, bir deney prosedürü dahilinde farklı elektrokimyasal tekniklerin kombine edilerek tek bir deney şeklinde otomatik olarak çalıştırılabilmesini ve verilerinin otomatik olarak kayıt alınabilmesini olanaklı kılmalıdır.

7.       Deneyler dahilinde birden fazla kriterin otomatik değiştirilmesi yolu ile çalışabilen tekrar döngüleri kurulabilmeli ve istenildiğinde tüm veri analizi teknikleri direkt olarak deney prosedürünün içine gömülerek kendi kendine otomatik değerlendirme ve veri analizi yapabilen deneyler tasarlanabilmelidir. 

8.       Cihaz yazılımı deney esnasında analiz ve veri toplama devam ederken yeni deney prosedürleri oluşturulmasına veya herhangi bir önceden yapılmış deneyin sonuçları çağırılarak üzerlerinde işlem yapılabilmesine olanak tanımalıdır. Devam eden deney bu işlemlerden etkilenmemelidir.

9.       Cihaz yazılımı analiz esnasında, kullanıcının deney prosedürü dahilinde serbestçe tanımlayabildiği 4 farklı grafiğin simultane olarak çizilebilmesini olanaklı kılmalıdır.

10.    Cihaz yazılımı aynı anda 16 adet potansiyostat/galvanostat sisteminin simultane kontrolünü sağlayabilecek özelliğe sahip olmalıdır. 

11.    Gerçekleştirilen tüm deney sonuçları, tarih, saat, prosedür adı, prosedür tanımı, cihaz seri no. ve cihaz tanımı gibi bilgileri içerecek biçimde veritabanları dahilinde otomatik olarak saklanabilmelidir. Arzu edildiğinde sistemi kullanan her kullanıcı için farklı bir deney veritabanı tanımlanabilmelidir.

12.    Cihazda gerçekleştirilen tüm deneyler için 2 veya 3 boyutlu grafik ve kolon bazlı numerik veri gösterimi özelliği mevcut olmalıdır.

13.    Cihaz yazılımında çeşitli teknikler ile baseline correction yapma özelliğini olmalıdır.

14.    Deney sonrasında elde edilen analiz sonucu üzerinde kullanıcının gerçekleştirdiği tüm analiz işlemleri, hesaplamalar, alt grafikler, değerlendirme, yeniden hesaplama vb. işlemler söz konusu deney sonucu altında proje ağacı olarak görüntülenebilmeli ve ilgili deney sonucu dosyası dahilinde tek bir bütün olarak saklanabilmelidir. Kullanıcı arzu ettiğinde söz konusu deney sonucunu yukarıda belirtilen tüm işlem özgeçmişi ile birlikte çağırabilmelidir.

15.    Deney sonuçları ile ilgili tüm bilgiler, tablolar, grafikler vb. bilgiler Microsoft Word, Excel, Powerpoint vb. benzeri programlara export edilebilmelidir.

16.    Cihaz yazılımı ile ilgili istenildiğinde bir yazılım geliştirici kiti (SDK) sunulabilmeli ve Labview, Visual Basic for Applications (VBA) vb. harici uygulamalardan cihazın kontrolüne olanak tanınabilmelidir.