Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : OTOMAT ALANI KİRALAMA İHALESİ

  İhale Notu   : Manisa Celal Bayar Üniversitesine bağlı çeşitli yerleşkelerdeki otomat alanları(70 Adet) kiraya verilecektir.
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  AÇIK İHALE
KAYIT NO :  
TARİHİ :  08.11.2021
SAATİ :  09:59
YERİ :  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
DOSYA BEDELİ :  300,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : İdari Mali İşler Kiralama
TELEFON : 236 201 12 08
DAHİLİ : 236 201 12 08
FAKS :
E-POSTA : imid.baskanlik@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
 
İHALE METNİ
 

 

 T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ

OTOMAT MAKİNELERİ ALANI KİRALAMA İHALESİ

İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler  :                                                                                                                                                                         

 

Adı

:Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü

Adresi

:Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/MANİSA

 

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler :

 İhale konusu işin; 

Adı

:Otomat Alanlarının Kiralanması.

 

Tanımı

:Manisa Celal Bayar Üniversitesine bağlı çeşitli yerleşkelerdeki otomat makinesi alanlarının kiraya verilmesi işidir.

 

Kapsamı

:Manisa Celal Bayar Üniversitesine bağlı, Manisa merkez ve ilçe yerleşkelerinde bulunan birimlerde konuşlandırılacak olan sıcak-soğuk, içecek-yiyecek otomat makinelerinin kullanım alanlarının kiraya verilmesi hakkındaki idari ve teknik hususları kapsamaktadır.

 

İhaleye İlişkin Bilgiler ;

 

Madde 3- Manisa Celal Bayar Üniversitesine bağlı merkez ve ilçe yerleşkelerinde bulunan Otomat Alanlarının Kiraya Verilmesi İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir.

Madde 4 – İhale, 08/11/2021 tarihinde Pazartesi günü saat 10.00’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde 5- Kira süresi 3 (üç) yıldır. Kira müddeti 01/12/2021 tarihinde başlayacak olup 01/12/2024 tarihinde sona erecektir.

 

Madde 6-Kiralanacak otomat alanı sayısı 70 olup, bu sayı idarenin isteğiyle ihtiyaca göre 100’e kadar artırılabilir.

Madde 7-Her bir otomat cihazı için kapladığı alan 1 m2’dir. Kiralanan alan dışına kesinlikle çıkılmayacaktır.

Madde 8- Otomatlarda  satışa sunulan ürünlerin fiyatları piyasada satılan aynı ürünün fiyatından daha yüksek olmayacaktır.

Madde 9-Otomat cihazları, 01/12/2021 tarihinde idarece belirlenen Üniversite birimlerine konulacak, ihtiyaç halinde ilave edilecek otomatların kira bedelleri, faal otomat makinelerin güncel kira bedeli üzerinden hesaplanacaktır.

 

 

Madde 10- İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale Şartnamesini almaları zorunludur.  İhale Dökümanı, 300,00 TL olup, bedeli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki TR480001000188401982925001 IBAN nolu hesabına yatırılacak ve makbuz ibraz edilerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Şube Müdürlüğü bürosundan alınacaktır.

Madde 11- Kiraya verilen 1 (bir) adet otomat alanı için 1 yıllık kira bedeli, (ilk yıl kira bedeli) 12.000,00 TL’dir.  Toplamda 70 otomat alanı için yıllık kira bedeli 840.000,00 TL ve geçici teminat miktarı(%3) 25.200,00 TL’dir.

  Madde 12- İhale bedeli üzerinden yüzde altı (%6) oranında kesin teminat alınır. Kesin teminat, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Manisa Şubesi (TR480001000188401982925001 IBAN Nolu ) hesabına yatırılacaktır.

 Madde 13- İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurtiçi Tüketici Fiyatları Endeksi (Yİ-TÜFE on iki aylık ortalamalara göre % değişim ) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

 

Kira bedelleri üçer aylık dönemler halinde peşin olarak yıllık 4 eşit taksitte tahsil edilecektir. İlk dönem kirası sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 iş günü içerisinde ödenecektir.

 

Kira bedelleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki TR480001000188401982925001 IBAN nolu hesabına yatırılacak ve makbuz fotokopisi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilecektir.

Kira bedelinin vade tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmemesi halinde kira sözleşmesi Üniversite tarafından tek taraflı fesih edilebilir.

Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Madde 14- İhaleyle ilgili yasaklar ve cezalar;

a)                  Hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlerde fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek.

b)                  İhalede isteklilerin tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak.        

c)                   İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek .

d)                  Taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek.

e)                   Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak.

f)                   İşin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak yasak olup bu yasaklara uymayanlar hakkında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 84. ve 85. maddelerdeki hükümlere göre işlem yapılır.

g)                  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmak ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmak.

 

 

 

 

Madde 15- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan şekilde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

 İstenen belgeler;

 Gerçek kişilerde;

a) Oda Sicil Kayıt Belgesi, (Faaliyet Konusu; gıda satış, market, kafe vb. 2020 yılı ve daha önceki yıllara ait belge gerekmektedir.)

b) İkametgâh belgesi,

c) Tebligat adresi,

ç) Sabıka kaydı belgesi, (İhale tarihi itibariyle son 10 gün içerisinde alınmış olması)

d) Aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi

g) Noter tasdikli imza beyannamesi,

h) Vekaletle katılacaklardan noter tasdikli vekaletname,

ı) İdarece düzenlenen şartname hükümlerinin kabul edildiğine dair istekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

i) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair alındı makbuzu,

j) İş Deneyim Belgesi; (otomat alanı işletmeciliği)

a) Kamu sektöründe yapılmış ise: Sözleşme bedelini ve gerçekleşen bedeli belirtir kurum resmi yazısı,

b) Özel sektörde yapılmış ise: Bedel belirten yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci tarafından onaylı sözleşme sureti ihale dosyasına konulacaktır.

 İstekliler, ihale tarihi itibariyle son 10 yıl içinde bu ihalede teklif verdiği taşınmazın tahmin edilen bedel (ilk yıl kira bedeli) toplamının %50 sinden az olmamak üzere kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzeri işi yapmış olmalıdır.

 

Tüzel kişilerde;

a) Oda Sicil Kayıt Belgesi (Faaliyet Konusu; gıda satış, market, kafe vb.2020 yılı ve daha önceki yıllara ait belge gerekmektedir.)

b) Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı sureti,

c) Tebligat adresi,

e) Ortak girişim halinde Ortaklık Durum Belgesi ve tüzel kişiliklerin ortaklarının her birinden gerçek kişilerde istenilen belgeler temin edilecektir.

f) İmza sirküleri,

g) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair alındı makbuzu,

h) İdarece düzenlenen şartname hükümlerinin kabul edildiğine dair istekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

ı) İş Deneyim Belgesi; (otomat alanı işletmeciliği)

a) Kamu sektöründe yapılmış ise: Sözleşme bedelini ve gerçekleşen bedeli belirtir kurum resmi yazısını,

b) Özel sektörde yapılmış ise: Bedel belirten yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci tarafından onaylı sözleşme sureti ihale dosyasına konulacaktır.

 İstekliler, ihale tarihi itibariyle son 10 yıl içinde bu ihalede teklif verdiği taşınmazın tahmin edilen bedel (ilk yıl kira bedeli) toplamının%50 sinden az olmamak üzere kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzeri işi yapmış olmalıdır.

 

İstenilen tüm evrakların asılları, noter tasdikli suretleri ya da “aslı idarece görüldü” onaylı sureti teslim edilecektir.

 

 

Madde 16- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 17 - İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İta amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31 veya 76’ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek ve notere tescil ettirmek, ihaleyle ilgili müşteriye ait vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hazineye irat kaydedilir.

Madde 18 – Kiracı, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanların yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

Madde 19- Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralanan alanları amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi, işletme ruhsatı alamaması, işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde 2886 sayılı Kanunun 62. maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedelinin yüzde yirmi beşi tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.

 

Madde 20-Sözleşme süresi sona erdiğinde işletme hakkı verilen alanlar, kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın idare yetkililerine teslim edilecektir. Teslim edilmediği takdirde kiralanan alanlar, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesi hükmü uyarınca tahliye edilir.

Madde 21-Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, otomat cihazı işletme hakkı verilen alanların idareye teslim edilmeyen her gün için, cari yıl kira bedelinin binde beşi oranında ceza itirazsız olarak ödenir. Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.

Madde 22- Otomatlar, idare tarafından uygun görülen iç veya dış mekanlara kurulabilecek ve makinelerin yerleri idarenin izni olmadan kesinlikle değiştirilmeyecektir.

Madde 23 – Kiracı; İş Kanunu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı hükümlerine göre çalıştırdığı personelin sağlığını korumak ve iş kazalarına karşı her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

Madde 24- Yüklenici firma;  otomat cihazı işletme hakkı verilen alanlarda, ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik, ehliyetsiz personel çalıştırma vb. oluşabilecek kazalardan, üniversite binalarına vereceği her türlü hasardan ve üçüncü şahısların cihazlara verebileceği zarardan sorumludur.

Madde 25-Yukarıda yazılı  maddelerle birlikte, idarenin  bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği diğer hususlara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 2886 Sayılı Kanun’un 62’nci maddesine göre işlem yapılır.

Madde 26- Bu şartname kiraya veren idarenin belirleyeceği diğer hususlarla birlikte sözleşmenin ekini

teşkil eder.

Madde 27-Sözleşmeden doğacak ihtilaflar hallinde Manisa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR VE TEKNİK HUSUSLAR

Madde 28- Otomatların elektrik tüketim bedelleri firma tarafından karşılanacaktır.1 (bir) adet otomat makinesinin elektrik tüketim bedel tespiti, idare tarafından belirlenen 3 adet soğuk, 3 adet sıcak olmak üzere toplam 6 otomata konulacak sayaçların ortalaması alınarak bulunacak, bu rakam faal makine sayısı ile çarpılarak toplam elektrik tüketim bedeli hesaplanacaktır. Sayaç temini ve bağlantı giderleri firmaya aittir. Elektrik tüketim bedellerinin ödenmesinde gecikme olması halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 51.maddesinde belirtilen hükümler uygulanacaktır. Kaçak elektrik kullanılması ve tespiti halinde, elektrik tüketim bedelleri yukarıda açıklanan şekilde hesaplanarak tahsil edilir ve hesap edilen bedelin 3 katı tutarında ceza uygulanır.

 

Madde 29- Bu şartname hükümlerinde öngörülmeyen ve hizmetin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan değişiklikler olduğunda idarenin onayı alınacaktır.

Madde 30- Otomatlarda Bulunması Gereken Teknik Özellikler:

  • Aydınlatmalı, çift katmanlı yüksek dayanımlı vitrin olmalıdır.
  • Kurulacak otomat makineleri en fazla 3 (üç) yıllık olmalıdır.
  • Otomatlar sessiz ve titreşimsiz olmadır.
  • Sıcak ürün otomatları Espresso Kahve, Çikolatalı Kahve, Demleme Çay, Sütlü Çikolata, Sütlü Kahve, Cappucino, Sıcak Çikolata ürünlerini sunabilmelidir.
  • Elektronik termostat kontrolü, geniş soğutma aralığı ve yüksek soğutma kapasitesi olmalıdır.
  • LCD ekranında cihaz bilgileri ve TL tutarları görüntülenmelidir.
  • Hatalı seçimlerde veya ürün verilmemesi durumunda para iade veya tekrar seçim yapabilmelidir.
  • Kredi/Banka kartı ile ödeme seçeneği bulunmalıdır.
  • Otomatlarda satışa sunulacak ürünlerin tamamı firma tarafından temin edilecektir.
  • Otomatlarda satışa sunulacak ürünlerin son kullanım tarihleri firma tarafından düzenli olarak kontrol edilerek, kullanım tarihi geçmiş ürün bulunmaması sağlanacaktır.
Otomatların periyodik bakımları  ve temizliği düzenli olarak firma tarafından yapılacaktır. Otomatların üzerinde bilgilendirici kullanım kılavuzları ve arıza telefonları bulunmalıdır. Makineler pis su tesisatı gerektirmeyen özellikte olmalıdır. Pis sular makine içerisinde özel bir haznede tutulmalı ve rutin olarak temizlenmelidir. Sıcak İçecek makinelerinde damacana suyu kullanılacaktır. Otomat Makineleri 7x24 saat hizmet verebilir özellikte olmalıdır. Soğuk otomat makinelerinde en az bir adet glütensiz ürün bulunmalıdır. Otomatlarda alkollü içecekler ile tütün ürünleri ve mamulleri bulundurulamaz ve satışı yapılamaz.

 

Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.

 Kiracı firmanın tebligata münhasır adresi, aşağıda belirtilen yer olup, kiracı bu adrese/bu adreste bulunan

kişilere yapılan her türlü tebligatın kendisine yapılmış olduğunu kabul eder.

Müşterinin(Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin)

Adı Soyadı

:.................................................

Tebligat Adresi

:.................................................

İmza Tarihi

:.................................................

Yetkili İmza

:.................................................