Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 1 kalem yazılım alımı (Doç. Dr. Kadir KARAGÖZ - 2017-056)

  İhale Notu   : İrtibat: S. KARABACAK Dahili: 10 58
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  19.06.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Sayı    :  75602888.604.01.05-  08.06.2017
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Doç. Dr. Kadir KARAGÖZ'ün 2017-056  nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d)  maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 19.06.2017 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 237 28 86 - 201 00 00   1058  Dahili    FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şef
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi -  Yunusemre / MANİSA'' adresine gönderilmelidir. Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen  bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde  kazıntı silinti bulunmamalıdır. Teklifler TL  olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.
5- Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 OxMetrics Yazılım 1 Adet      
             
             
             
             
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  taahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

 

EKONOMETRİK VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ VE MODELLEME YAZILIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

Zaman serilerinin ekonometrik analizi, öngörme, finansal ekonometrik modelleme veya kesit ve panel verilerin istatistiksel analizi için entegre çözüm sunan modülleri içeren bir yazılım paketi olmalıdır.

Temel modüllerde kullanıcı arayüzeyi, veri işleme ve grafikler ile uygulama dili yer almalıdır.

Modüller belirli modelleme ve öngörme ihtiyaçlarını çözmeye yardım eden  etkileşimli, kullanımı kolay ve güçlü araçlardan oluşmalıdır.

Nesne tabanlı programlama sistemine sahip olmalıdır.

Kapsamlı bir istatistiksel kütüphanesi, iyi tasarlanmış bir sentaks ve editör ile grafik özellikleriyle tamamlanan güçlü bir matris dili özünde yer almalıdır.

Hesap tablosu ve grafik dosyalarının da yer aldığı birçok veri formatını okumalı ve yazmalı,  çoğu ekonometrik Gauss™ programlarını doğrudan çalıştırmalı, mevcut C ya da Fortran kodu, dinamik bağlı kitaplıklar (DLL) şeklinde eklenebilmeli ve ekonometrik veya istatistiksel bir motor gerektiren uygulamalarla tamamen entegre olabilmelidir.

Yapısal işlevleri arasında;  ARMA, sayısal optimizasyon ve ayırma, olasılık (yoğunluk, sıklık derecesi, kümülatif olasılık dağılımı ve çeşitli olasılık fonksiyonlarının rassal oluşturulması), ekonometri (örn. VAR ve  kointegrasyon) ve Monte Carlo simülasyonu yer almalıdır.

Son ekonometri tekniklerini de içeren bir modülü bulunmalıdır.  Bu teknikler içinde; Tekli denklem yöntemlerinden ileri kointegrasyon, dalgalanma modellerinden  (GARCH, EGARCH ve bu modellerin bir çok varyasyonu), statik ve dinamik panel verisi modellerine, kesikli seçim modelleri ve  ARFIMA(p,d,q) gibi zaman serisi modellerinden X-12-ARIMA gibi mevsimsel düzeltme modellerine ve ARIMA modellemeleri de yer almalıdır. Bu modül hem eğitim hem de araştırma için uygun, kullanımı kolay ve esnek olmalıdır.

Monte Carlo analizini anlatan ve programın nasıl kullanılacağını gösteren kapsamlı ders içerikli bir modül yer almalıdır.

Farklı uzay durum formlarının basit, değişmeyen zamanlı modelinden karmaşık çok değişkenli değişen zamanlı modeline kadar komple dizinine sahip bir modülü bulunmalıdır.

SARIMA gibi standart modelleri, gözlemlenmeyen bileşenleri, zaman değişkenli regresyonları ve kübik spline modelleri durum uzay formlarına dönüştürecek işlevlere sahip olmalıdır.

 

Zaman serilerini modelleme ve öngörme için yapısal zaman serileri modelleri ve ileri teknikleri, Kalman filtrelemesi gibi, içeren bir modülü bulunmalıdır.

Tek değişkene sahip ARCH tipi modellerin kestirim ve öngörüsüne adanmış uygulama şeklinde bir modülü bulunmalıdır. Açılan menüler sahip kullanıcı dostu bir arayüzeye ve grafik özelliklere sahip olmalıdır. Tekrarlanan görevler için modeller Batch Editörü aracılığıyla kestirilmelidir.

GARCH özellikleri içinde :

·         Koşullu Ortalama: ARMA, ARFIMA, ARCH-in-Mean, Açıklayıcı Değişkenler

·         Koşullu Varyans: GARCH, EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, RiskMetrikleri, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH; Açıklayıcı Değişkenler

·         Çok değişkenli Koşullu Varyans: MG@RCH: BEKK, DCC, CCC, OGARCH, GO-GARCH, Temel Bileşenler, RiskMetrikleri, Varyans Hedeflemesi

·         (Yarı) Maksimum Ençok Olabilirlik: Normal, Student, GED veya çarpık Student dağılımı

·         Kısıtlı Maksimum Ençok Olabilirlik, Benzetilmiş Annealing

·         (Hatalı) Belirleme Testleri: Bilgi Kriterleri, Jarque-Bera, Box-Pierce istatistikleri, LM ARCH testi, Sign Bias Testi, Pearson En İyi Uyumu, The Nyblom istikrar testi, Koşullu Heteroscedasticity  için Artıklara Dayalı Diyagnostik, vb.

·         VAR (Value-at-Risk), Beklenen shortfall, Backtesting (Kupiec LRT, Dinamik sıklık derecesi testi);

·         Öngörme, Gerçekleşen Dalgalanma.

Ekonometrik  yazılım paketi olarak bulunan bir modülü ile komut ve verilerin uygun bir şekilde girilmesiyle, tüm standart kestirim yöntemleri (doğrusal olmayanlar da dahil olmak üzere), öngörme ve kendi kestirimcilerinizi programlamak için esnek bir dili bulunmalıdır.

Windows, Mac ve Linux platformlarını desteklemelidir.

Akademik Tek kullanıcılı Daimi lisansı sağlanmalıdır.