Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 2 kalem malzeme alımı (Prof. Dr. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU - 2017-049)

  İhale Notu   : İrtibat: S. KARABACAK Dahili: 10 58
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  21.07.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Sayı    :  75602888.604.01.05-  17.07.2017
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Prof. Dr. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU'nun 2017-049  nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d)  maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 21.07.2017 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 237 28 86 - 201 00 00   1058  Dahili    FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şef
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi -  Yunusemre / MANİSA'' adresine gönderilmelidir. Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen  bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde  kazıntı silinti bulunmamalıdır. Teklifler TL  olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.
5- Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.
9- 2 kalem malzemenin tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 QFT plus 2 plate kit ELISA ve tüp 3 kutu      
2 Tüberkülin enjektörü 240 adet      
             
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  taahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 

 

QuantiFERON GOLD IN-TUBE TESTİ TÜPLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.       Teklif edilen ürün, her örnek için tüberküloz spesifik antijen, antijensiz ve mitojen içeren üç ayrı tüp olmalıdır.

2.       Teklif edilen ürün, Tüberküloz spesifik antijenler Mycobacterium tuberculosis kompleks dışındaki mikobakterilerle çapraz reaksiyon vermemelidir.

3.       Teklif edilen ürün, Tüberküloz spesifik antijenler Mycobacterium bovis BCG kökeninin BCG ve PPD antijenleri ile çapraz reaksiyon vermemelidir.

4.       Teklif edilen ürün, tam kan almaya uygun olmalı, tüberküloz spesifik antijen içeren tüpün içinde Mycobacterium tuberculosis kompleks'e spesifik ESAT 6, CFP 10 ve TB 7.7 antijenleri bulunmalıdır.

5.       Toplanan numunelerden inkübasyon ve santrifüj sonrası elde edilen plazmalar 2-8 °C'de 4 hafta, -20 °C'de 6 ay saklanabilmelidir. Bu saklama koşulları ile toplu çalışmaya uygun olmalıdır.

6.       Teklif edilen ürün, orjinal ambalajda olmalı, ambalaj üzerinde imalatçının adı veya ticarî adı ve adresi, son kullanma tarihi, üretim parti (LOT) numarası, varsa özel depolama şartları, ikazlar ve/veya alınacak önlemler yazılı olmalıdır.

7.       Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

8.       Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.

9.       Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

10.    Onaylı ürün (barkod) numaraları, ürün ambalajı üzerinde yer almalıdır.

11.    Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak TITUBB da kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

12.   Yüklenici firma, ürüne ait marka adı, onaylı ürün (barkod) numarası, üretici firma adı, üretim parti (LOT) numarası, üretim parti (LOT) numarası bazında miat bilgileri varsa model, firmaya ait malzeme kodu bilgilerini ürün tesliminde yazılı olarak sunmalıdır.

13.   Katılımcı firma, ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi yapılacağından ürün numunelerini veya orijinal ürün kataloglarını ihale saatinden önce teslim etmelidir. Kurumun gerekli görmesi durumunda firma tarafından numune karşılanmalıdır.

 

Tüberkülin enjektörü, 240 adet

 

Deri testleri için gerekli

 

TÜBERKÜLİN ENJEKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

  1. Enjektör 1 ml.lik olmalıdır.
  2. Dizyem ve ünite çizgileri olmalıdır.
  3. Tek kullanımlık, steril olmalıdır.
  4. 27 gauge kalınlığında iğnesi olmalıdır.