Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP ( Yrd. Doç. Dr. Özlem Çağındı 'nın 2017-164 nolu projesi ) İçin 4 Kalem Sarf Malzeme Alınacaktır.

  İhale Notu   : İrtibat Betül Uğurlucan Tel : 0 236 201 10 52
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  15.01.2018
SAATİ :  00:00
YERİ :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                08 / 01 / 2018
       Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Yrd. Doç. Dr. Özlem Çağındı 'nın 2017-164 nolu  projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve  miktarı yazılı   malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca
 yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  ( 21/d ) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır.  Son teklif verme süresi  15 / 01 / 2018 saat  17.00  'a kadardır.
 
TEL: 0 236 201 10 52    FAX: 0 236 201 14 47  e mail:bap@cbu.edu.tr Ömer VAROL
BAP Şefi
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü A Blok 2 Kat 45040 MANİSA''adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Filtre PTFE 0.45 μm  100 ad  / pk 1 Paket / Adet      
2 Filtre mikrofiber 100 ad  / pk 1 Paket / Adet      
3 OTA HPLC kiti 1 Paket / Adet      
4 Enjektör 10 ml   100 ad  / pk 1 Paket / Adet      
5 Metanol HPLC saflıkta 2.5 litre/şişe 3 Adet      
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

İstenilen cihazın, kırtasiyenin vd. adı

Teknik Özellikleri

Projede İstenme Gerekçesi

Filtre 0.45 mikron

-Por genişliği . .0,45 mikron olmalıdır.

-Pakette 100 adet olmalıdır.

-PTFE yapısında olmalıdır.

Örneklerin HPLC cihazına verilmeden önce süzülmesi amacıyla

Metanol

-HPLC saflıkta olmalıdır.

-Şişede 2,5 Litre metil alkol olmalıdır.

 

Örneklerin tespitinde HPLC hareketli fazının hazırlanması aşamasında kullanılmak üzere

Okratoksin HPLC kiti:

-Benzene: asetik asit çözeltisi içinde hazırlanmış olmalıdır.

-50 adet Okratest immünoafinite kolonu içermelidir.

-Okratoksin A standart çözeltisi (1x1mL) 50 ug/mL derişiminde olmalıdır

Örneklerden OTAnın ekstraksiyonu amacıyla

Enjektör

 

-10 ml hacminde olmalıdır.

-Plastik ve steril olmalıdır

Örneklerin HPLC cihazına verilmeden önce süzülmesi amacıyla kullanılan 0.45 mikron filtreler enjektör ucuna takılarak süzme işlemi gerçekleşir.

Mikrofiber filtre.

 

Mikrofiber yapıda olmalıdır.

11 cm çapında olmalıdır.

Pakette 100 adet olmalıdır

Örnek hazırlama aşamasında örnekler OTA HPLC kitine verilmeden önce bu filtrelerden süzülür.