Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 20 kalem malzeme alımı yapılacaktır. (Prof.Dr.Seda VATANSEVER'in 2018-090 nolu projesi için)

  İhale Notu   : İrtibat: 1054 Sinan HOŞGELDİ
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  22.06.2018
SAATİ :  00:00
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
Sayı    :   75602888-604.01.05-                                                                                                                                        13 / 06 / 2018
            Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen Prof .Dr. H.Seda VATANSEVE'in 2018-090 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca 
 yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 22/06/2018 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 1054  FAX : (236) 201 14 47   e mail :bap@cbu.edu.tr           
Samet KARABACAK
BAP Şube Müdür V.
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Birimi  Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140 - Yunusemre - MANİSA
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3 gün içerisinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum."ibaresi  yer almalıdır.
 
  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 DMEM:F12 3 Adet      
2 Fetal Bovine Serum (south America), Heat inactivated (100ml) 3 Adet      
3 Penisilin/Streptomisin (100x) 100ml 1 Adet      
4 L-Glutamin (200mM)100ml 1 Adet      
5 Pcr Tüpü 1 Paket      
6 Pipet ucu 1ml 1 paket      
7 Pipet ucu 10 mikrolitre 1 paket      
8 Primer 121 baz      
9 T-culture Plate, 24 well-Fbottom, with lid 100 Adet      
10 T-culture Plate, 6 well-Fbottom, with lid 100 Adet      
11 Hidroksiüre 1 Gr      
12 anti-p16(Ink4a) antikor (IHC) 1 adet      
13 anti-laminB1 antikor (IHC) 1 adet      
14 X-gal 100mg 1 adet      
15 96 well PCR Plate pk/5adet 1 paket      
16 Total RNA Pürifikasyon Kit (50 reaksiyon) 1 adet      
17 Script cDNA Sentez Kit, FS cDNA (100 reaksiyon 1 adet      
18 qPCR GreenMAster UNG (2x1 ml) 1 adet      
19 IL-1alfa ELISA kit 1 adet      
20 IL-6 ELISA kit 1 adet      
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 

 TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

 

Sekonder kit DAP lı 100 testlik

1.     Primer olarak kullanıma uygun olmalıdır.

2.     Mouse ve rabbit monoclonal ve poliklonal primer antikorlarına  spesifik olmalıdır.

3.     En az 100 testlik olmalıdır.

4.     non-immun serum içermelidir.

5.     Biotinlenmiş sekonder antikor içermelidir.

6.     % 3 lük peroksidaz içermelidir.

7.     Streptavidin içermelidir.

8.     Dap kromojeni içermelidir.

9.     Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

 

 

 

 

Lamin B1 antikor

1.     Antikor paraformaldehit ve formalin ile tespit edilmiş dokularda çalışabilmelidir.

2.     Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.

3.     Antikor insan uyumlu olmalıdır.

5.     En az 50 mikrogram olmalıdır.

6.     Moleküler ağırlığı 66 kda olmalıdır.

7.     Western blot, immunohistokimya yöntemlerine uygun olmalıdır.

8.     Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

9.     Antikor çalışmadığı taktirde yetkili firma antikoru yenisi ile değiştirebilmelidir.

10.   Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

 

 

 

 

 

P16INK4a antikor

1.     Antikor paraformaldehit ve formalin ile tespit edilmiş dokularda çalışabilmelidir.

2.     Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.

3.     Antikor insan uyumlu olmalıdır.

5.     En az 50 mikrogram olmalıdır.

6.     Moleküler ağırlığı 16 kda olmalıdır.

7.     Western blot, immunohistokimya yöntemlerine uygun olmalıdır.

8.     Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

9.     Antikor çalışmadığı taktirde yetkili firma antikoru yenisi ile değiştirebilmelidir.

10.   Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

 

Hidroksiüre

 1. Suda çözünebilir olmalıdır.
 2. Moleküler ağırlığı 76.06g/mol olmalıdır.
 3. En az %98 saflıkta olmalıdır.
 4. Toz halinde olmalıdır.

5.      Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

 

X-Gal

1.      Paraformaldehit ve formaldehit ile tespit edilmiş dokularda çalışabilmelidir.

2.      Moleküler ağırlığı 408,63 g/mol olmalıdır.

3.      En az 100 mg miktarında olmalıdır.

4.      Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır

 

 

RNA pürifikasyon kiti

1.      Kit hücreden izolasyona uygun olmalıdır.

2.      Spin kolon temelli ayırma özelliği olmalıdır.

3.      Fenol içermemelidir.

4.      Lizing, yıkama, aktivasyon ve elüsyon için ayrı tampon çözeltiler içermelidir.

5.      Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

c-DNA sentaz kiti

1.      Kitin “first stand cDNA” sentezleme özelliği olmalıdır.

2.      Soğuk zincir olarak tedarik edilmeli ve -20oC’de saklanmalıdır.

3.      10000 baz çiftine kadar cDNA sentezi yapabilmelidir.

4.      Kit OligodT, reverse transkriptaz, dNTP, random hexamerler, RNAz inhibitörü, DTT, RNAz-free su ve pozitif kontrol RNA içermelidir.

5.      Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

 

 

q-PCR kiti

1.      Kit florosan boya bazlı olmalıdır(Eva green veya SYBR green)

2.      Kit UNG içermelidir.

3.      Yüksek çözünürlüklü erime analizi için uygun olmalıdır.

4.      Soğuk zincir olarak tedarik edilmeli ve -20oC’de saklanmalıdır.

5.      Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

 

 

 

IL-1alfa ELISA Kit

1.      Antikor kültür vasatında çalışabilmelidir.

2.      Antikor insan uyumlu olmalıdır.

3.      Çift yönlü sandviç ELISA özelliğinde kullanılabilmelidir.

4.      Kit mikroplate, antikor, streptavidin-HRP ve ilgili tampon çözeltileri içermelidir.

5.      Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

 

 

 

IL-6 ELISA Kit

1.      Antikor kültür vasatında çalışabilmelidir.

2.      Antikor insan uyumlu olmalıdır.

6.      Çift yönlü sandviç ELISA özelliğinde kullanılabilmelidir.

3.      Kit mikroplate, antikor, streptavidin-HRP, ve ilgili tampon çözeltileri içermelidir.

4.      Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

 

 

 

PCR mikrotüpleri ve Ependorf tüpler

 

1.      Düz kapaklı mikro tüpler ultra şeffaf olmalı saf polipropilenden yapılı olmalıdır.

2.      Tüpler otoklav ve santrifüje dayanıklı olmalıdır.

3.      Ependorf tüpler 500 veya 1000 adetlik şeffaf plastik ambalajlı olmalıdır.

4.      Ependorf tüplerin kapağının üzeri düz olmalı, numara yazmaya uygun olmalıdır.

5.      Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

 

 

DMEM F:12

1.

1.     Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.

2.     Steril olmalıdır.

3.     En az 500 ml olmalıdır.

4.     Mikoplazma ve bakteri içermemelidir.

5.     Soğuk zincir ile taşınmalıdır.

6.     Yüksek oranda glukoz içermelidir.

7.     25 mM HEPES içermelidir.

8.  Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

 

 

 

 

 

 

Penisilin-Streptomisin

1.       Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.

2.       Steril olmalıdır.

3.       Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL) konsantrasyona sahip olmalıdır.

4.       En az 100 ml olmalıdır.

5.       Mikoplazma ve bakteri içermemelidir.

6.       Soğuk zincir ile taşınmalıdır.

7.       Ağzı açık gelen veya kırık olan malzemeler üretici firma tarafından değiştirilmelidir.

8.       Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

9.      Teklif edilen ürünler bölüm laboratuvarlarında daha önce denenmiş olmalıdır.

 

 

 

 

Fetal Bovine Serum

1.       Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.

2.       Steril olmalıdır.

3.       En az 100 ml olmalıdır.

4.       Mikoplazma ve bakteri içermemelidir.

5.       Soğuk zincir ile taşınmalıdır.

6.       Isı ile inaktive edilmiş olmalıdır.

7.       Çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirilmelidir.

8.      Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

 

 

96-well PCR plate

1.       qPCR için uygun olmalıdır.

2.       DNAz-RNAz içermemelidir.

3.       Her bir well en az 30 μl hacimli olmalıdır.

 

 

 

Primerler

1.      Primer kalite kontrolu yapılmış olarak teslim edilmelidir.

2.       Üretilmiş primerin kırılganlık olasılığı olmamalıdır.

3.       Primerin teslimatı liyofilize edilmiş durumda 2 ml’lik tüplerde yapılmalıdır.

4.       Primer, üretim sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir.

 

 

 

L- Glutamin

1.      Hücre kültürüne çalışmalarına uyumlu olmalıdır.

2.      Steril olmalıdır.

3.      En az 20 ml olmalıdır.

4.      Mikoplazma ve bakteri içermemelidir.

5.      Soğuk zincir ile taşınmalıdır.

 

 

 

 

T-Culture Plate (6 gözlü)

1.      6 gözlü olmalıdır.

2.      Kapaklı olmalıdır.

3.      Steril olmalıdır.

4.      Plastik olmalıdır.

5.      Hücrenin yapışmasını sağlayabilecek özellikte olmalıdır.

 

 

T-Culture Plate (24 gözlü)

 1. 24 gözlü olmalıdır.

2.      Kapaklı olmalıdır.

3.      Steril olmalıdır.

4.      Plastik olmalıdır.

5.      Hücrenin yapışmasını sağlayabilecek özellikte olmalıdır.

 

 

 

 

 

Serolojik Pipet (10 ml)

1.      Pipetler crystal polystyrene’den üretilmiş olmalıdır

2.      Pipetler Steril olmalı ve tek tek paketlenmiş olarak teslim edilmelidir

3.      10 ml hacimli olmalıdır.

4.      Ürünlerin ISO 9001: 2008 sertifikaları olmalıdır

5.      Sitotoksite testleri yapılmış, pyrojen free olmalıdır.

 

 

 

 

Serolojik Pipet (5 ml)

1.      Pipetler crystal polystyrene’den üretilmiş olmalıdır

2.      Pipetler Steril olmalı ve tek tek paketlenmiş olarak teslim edilmelidir

3.      5 ml hacimli olmalıdır.

4.      Ürünlerin ISO 9001: 2008 sertifikaları olmalıdır

5.      Sitotoksite testleri yapılmış, pyrojen free olmalıdır.

 

 

Pipet Ucu (10 μl)

 1. DNAz, RNAz içermemelidir.

2.      Şeffaf olmalıdır.

3.      PCR uygulamaları için uygun olmalıdır.

4.      Otoklavlanabilir olmalıdır.

 

 

Pipet Ucu (1000 μl)

 1. DNAz, RNAz içermemelidir.

2.      Mavi renkli olmalıdır.

3.      PCR, IHC ve hücre kültürü çalışmaları için  için uygun olmalıdır.

4.      Otoklavlanabilir olmalıdır.

 

 

 

Yuvarlak Lamel

 1. Kapama medyumu ile yapışabilme özelliğinde olmalı.
 2. 100 adet içeren kutular halinde olmalıdır.
 3. 12 mm çapında olmalı.
 4. Histokimya çalışmaları için uygun olmalı.