Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : 14 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı (Doç. Dr. Hayati MAMUR)

  İhale Notu   : İrtibat: S. KARABACAK Dahili: 10 58
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  PAZARLIK USULÜ
KAYIT NO :  2018/512090
TARİHİ :  25.10.2018
SAATİ :  09:59
YERİ :  Rektörlük 2. Kat Toplantı Salonu
DOSYA BEDELİ :  100,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
 
İHALE METNİ
 

14 ADET LABORATUVAR CİHAZI Satın Alınacaktır.

Eğitim Seti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No: 2018/512090

1. İdarenin
a ) Adresi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Kampusu Yunusemre -MANİSA
b ) Telefon - Faks Numarası: 236 201 1051 - 236 201 14 47
c ) Elektronik Posta Adresi: bap@cbu.edu.tr
ç ) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2. İhale Konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı: 14 Adet Laboratuvar Cihazı

b ) Teslim Yeri: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Kampüsü - MANİSA
c ) Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 gündür.
3. a) İhalenin yapılacağı yer, tarih ve saat: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü B Blok 2.Kat Toplantı Salonu                 İhale Tarihi - Saati: 25.10.2018 - 10:00       
3.b İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
3.b. 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.
3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
3.b.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
3.b.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir yâda serbest mali müşavir veya noterden alınan belge
3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,
3.c.1. İş deneyim belgeleri: Teklif edilen bedelin % 30 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir.
3.c.2. Yetkili satıcı veya temsilci ise yetkili satıcı veya temsilci belgesini, imalatçı ise imalatçılığı gösteren belgelerini sunmalıdır.
4. Teknik şartnameye uygunluk belgesi.

5. Garanti belgesi

6. Eğitim taahhüdü

7. Cihazla ilgili katalog fotoğraf vs. belgeler.

8. Ulusal (TSE, ISO belgelerinden biri) yoksa uluslararası kalite belgelerinden biri.

9. Bu ihalede kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektöre laboratuvar kurulumu, laboratuvar tezgahı ve laboratuvar cihazı satışları benzer iş olarak kabul edilecektir.
10. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

11. İhale dokümanları, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınmalıdır.

12. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.
13. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
14. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
15. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

16. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

 

EKLİ LİSTE

 

Sıra

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Birimi

1

Arduino ve Raspberry PI uyg seti

16

adet

2

Mikrodenetleyici Eğitim Seti

30

adet

3

Güç elektroniği eğitim seti

3

adet

4

2 Kanal Dijital Osiloskop, 25 MHz

2

adet

5

FPGA gömülü sistem kartı

1

adet

6

AC/DC Akım Probu

1

adet

7

Diferansiyel Gerilim Probu

1

adet

8

3 MHz sinyal jeneratörü

2

adet

9

LCR metre

2

adet

10

AC/DC enerjili deney masası

1

adet

11

DC güç kaynağı

1

adet

12

Dijital ölçü aleti

10

adet

13

Havya

1

adet

14

LCD dokunmatik ekran

2

adet