Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 3 kalem malzeme alımı yapılacaktır. Dr.Öğrt.Üyesi Nurten DİNÇ 'in 2018-150 nolu projesi için)

  İhale Notu   : İrtibat: 1054 Sinan HOŞGELDİ
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  15.11.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 

 

T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
Sayı    :   75602888-604.01.05-                                                                                                                                        08 / 11 / 2018
            Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen Dr. Öğr.Üyesi Nurten DİNÇ'n 2018-150 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca 
 yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 15/11/2018 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 1054  FAX : (236) 201 14 47   e mail :bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Birimi  Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140 - Yunusemre - MANİSA
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3 gün içerisinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum."ibaresi  yer almalıdır.
 
  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 TAS Assay Kit 100rxn 1 1 kutu      
2 TOS Assay Kit 100rxn 1 1 kutu      
3 IL-6 (Hu) ELISA Kit 96 test 1 1 kutu      
4            
5            
6            
7            
8          
9            
10          
11            
12            
13          
14            
15            
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 TOTAL OKSİDAN STATUS (TOS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

2. Kit kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir ön işlem gerektirmemelidir.

 3. Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır.

4. Kit otomatik analizörlerde otomatik olarak çalışabilmelidir.

5. Kit 10 dakikada ölçüm yapabilmelidir.

 6. Kit uzun ömürlü ve dayanıklı reaktif ve standartlara sahip olmalı, üretim tarihinden itibaren 2-8 derecede 6 ay stabil kalmalıdır.

7. Kit serum ve plazma örnekleriyle çalışılabilmelidir.

 8. Kit plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar gibi vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

9. Kit doku örneklerinde çalışabilmelidir.

10. Kitin %CV’ si düşük, doğrusallığı yüksek olmalıdır.

11. Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

12. Kit lipoprotein oksidasyon reaksiyon curve eldesine imkân vermelidir.

13. Kitin CE belgesi olmalıdır.

14. Kitin yerli malı belgesi olmalıdır ve ürünle birlikte ibraz edilmelidir.

15. Kitler 100 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

16. Kiti teklif eden firmanın yetki belgesi olmalıdır.

17. Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 50 ml, Reagent 2 Hacmi 10 ml olmalıdır.

18. Yüksek ve düşük olmak üzere iki seviye kontrol olmalıdır.

19. Kitleri teklif eden firmanın üreticiden aldığı yetki belgesi olmalıdır.

 

TOTAL ANTİ-OKSİDAN STATUS (TAS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

2. Toplam Antioksidan Kapasite Direkt olarak ölçmelidir.

3. Kit kullanıma hazır olmalıdır.

 4. Kit kolorimetrik prensiple çalışmalıdır

5. Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak çalışabilmelidir.

 6. Kitin reaktif ve standartları uzun ömürlü olmalı 2-8 derecede 1 yıl stabil olarak bekleyebilmelidir.

7. Kit, Serum ve EDTA’lı, sitratlı, heparinli Plazma örnekleriyle çalışılabilmeye imkân tanımalıdır.

8. Kit Plevra sıvısı, Beyin Omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar gibi vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

 9. Kit, Doku örneklerinde çalışılabilmeyi sağlamalıdır.

10. Kit, Bitki ve Gıda ekstraktlarında çalışılabilmeye imkan vermelidir.

11. Kit, Yağlarda çalışılabilmeye imkân vermelidir.

12. Kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

13. Kit CE belgesine sahip olmalıdır.

14. Kitin yerli malı belgesi olmalıdır ve ürünle birlikte ibraz edilmelidir.

15. Kitler 100 er testlik ambalajlar şeklinde olmalıdır.

16. Kiti teklif eden firmanın yetki belgesi olmalıdır.

17. Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 50 ml, Reagent 2 Hacmi 10 ml olmalıdır.

18. Yüksek ve düşük olmak üzere iki seviye kontrol olmalıdır.

 

IL-6 ELISA Kit(Kontroller Dahil)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kit ile Human (insan) ‘dan alınan serum, plazma, hücre kültürü ve doku örnekleriyle IL-6 düzeyi kantitatif ölçümü sağlanabilmelidir.

2. Kitler 96 testten 1 kutu olacak şekilde 2-8 derecede teslim edilmelidir.

3. Her kit orijinal ambalajında, üzerinde Katalog numarası, Lot numarası ve Son kullanma tarihi belirtilmiş olarak gelmelidir.

. Kitin hassasiyeti 9,38pg/mL olmalı, detection aralığı ise 15,63-1000pg/mL olmalıdır

5. Kit içerisinde mutlaka en az 2 tüp standart içermeli, Her kit CE belgeli olmalıdır.

6. Kitlerle birlikte mutlaka 2 tüp Kontrol verilmelidir. Kit içinde bulunmasa da kontrol vialleri ayrı olarak teslim edilmeli, kontrol serumları olmayan teklifler değerlendirme dışı olacaktır.

7. Kit içerisinde kullanıma hazır 96-well plate (antikor ila kaplı), Detection Reagent A ve B, 2 tüp standart, Reagent Diluent, TMB Substrat ve 30x Wash buffer bulunmalıdır.

 8. Kontrol değerleri Intra-Assay: CV<10%ve IntER-Assa: CV<12% olmalıdır.

9. Teslim edilecek 3 kitle birlikte çalışmaya yetecek kadar pipet ucu, falcon tüp ve eppendorf tüp firma tarafından sağlanmalıdır.

10. ELISA kitleri en az 1 yıl miyadlı olmalıdır.

11. Firmanın aplikasyon ekibi, herhangi bir problem yaşanması durumunda çalışmaya 24 saat içinde müdahale edebilmelidir.