Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Hasta Adı: Rahime KARAKAYA

  İhale Notu   : Hasta Adı: Rahime KARAKAYA
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  10.01.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  Dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

 

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç  10/01/2019’a kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat: 14.00’dan sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

Hasta Adı: Rahime KARAKAYA

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:               CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

1.     PROKSİMAL FEMUR ÇİVİ 1 ADET

2.     LAG VİDASI 1 ADET

3.     5.0MM KİLİT VİDA 4 ADET

4.     TEPE VİDASI 1 ADET 

KAYICI UÇLU INTRAMEDULLAR TITANYUM FEMUR CİVİSİ TEKNİKŞARTNAMESİ

1. Fernoral kanala proksimalden çakılmaya uygun olup titanyumdan imal edilmişolmalıdır.

2. Femoral çiviler hasta güvenliği açısından kontaminasyon riskini en alt seviyedetutabilmek için steril paketlerde olmalıdır.

3. Çivilerin femura uygun anatomik eğimi olmalı ve sağ-sol olarak ayrılmalıdır.Proksimalde bir adet dinamik ve bir adet statik olmak üzere iki adet vida deliğiolmalıdır. Proksimal ki i it delikleri 2 adet transvers veya 1 adet transvers-l adet oblik veya

2 adet rekon tipi veya 1 adet rekon tipi- i adet transvers kilit vidası koyulabilmesi içinuygun yapıda olmalıdır.

4. Proksimalde ayrıca fernur boyun kırıkları için çivi içinden 6.S mm kaniillü vida gönderilebilecek iki adet delik ve bir adet kontrol vidası gönderilebilecek çentiğiolmalıdır.

5. i talde iki ad t statik ve bir ad t dinamik olmak ve i adet ön-arka olmak üzere toplamdört adet vida deliği olrnahdır.

6. Distale en yakın vida deliği çivi distalinden en fazla lcm mesafede olmalıdır.

7. Çiviler sağ ve solalarak 9.3 mm, 10.3 mm ve 11.0 mm, 12.0mm ve 13.0 çapa, 280mm ila 480mm ara ı 20 mm aralıklı boylara sahip olmalıdır.

8. Proksimal boyun vidaları 6,S mm çapında 60- ı 40 mm arası mm aralıklı uzunluklara sahip olmalıdır.

9. Proksimal ve distal vidalar 4,9 mm çapa sahip olmalı, 24 mm ile 100 mm arası 2 mm aralıklı uzunluklara sahip olmalıdır.

10. End cap vidaları standart ,Sl11m, 1 Ornm, lS,l11m,20mm,2Sml11 olmak üzere boy olmalıdır.

11. Tepe vidaları kanüllü olmalı istenildiğinde bir kılavuz teli ile kapama yapılabilmelidir.

12. Titanıum Femur Çivilerin distali KAYıCı UCA sahip olmalı istendiğinde oymasız olarak kullanılabilmelidir.

13. Tüm çivi ve vidaların ulusal bilgi bankası kod numarası, GMDN kodlan ve aynca barkodlannın bulunması zorunludur.

14. İhale sonrasında, ihalenin uhdesinde kaldığı firma hastanın ameliyat olduğu gün faturasım "UBB kodlarını da belirterek" kesecektir. Kesilen fatura en geç 24 saat içinde hastanemiz ayniyat ve tıbbi malzeme birimine elden teslim edilmek zorundadır.