Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 64 kalem malzeme alımı yapılacaktır. (Dr.Öğr.Üyesi Temel KACIR'ın 2018-168 nolu projesi için)

  İhale Notu   : İrtibat:1055 Mehlika EFE KUŞOĞLU
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  17.01.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                              
10.01.2019
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Dr.Öğr.Üyesi Temel KACIR'ın 2018-168 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 17/01/2019  saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10- 64  Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 İslama göre Banka ve sigorta adet 1      
2 Faizsiz Finans adet 1      
3 Basel II Kriterleri Kapsamında Operasyonel  Risk adet 1      
4 Katılım Bankacılığı adet 1      
5 Bankacılık Faaliyetleri adet 1      
6 Fıkhı ve İktisadi Açıdan İslami Finans adet 1      
7 Faizsiz Finans adet 1      
8 Katılım Bankacılığı adet 1      
9 Projelerde Faizsiz Finansman adet 1      
10 Faiz Sorunu adet 1      
11 İslam İktisat Tarihine Giriş adet 1      
12 İslam Iktisadı ve Emek adet 1      
13 İslam İktisadı Perspektifinden Faiz adet 1      
14 İslam İktisadı ve Piyasa adet 1      
15 Katılım Ekonomisi adet 1      
16 İktisadi Tehditler ve İslam adet 1      
17 İslami İktisat, Değerler ve Modernleşme Üzerine adet 1      
18 Mevkıfüş Şeria minel Masârifil İslâmiyyetil Muâsıra adet 1      
19 Buhûs fi Fıkhil Muâmelâtil Mâliyyetil Muâsıra adet 1      
20 El Masarifül İslamiyye beynen Nazariyye vet Tatbik adet 1      
21 Bünuk Ticariyye bi Duni Riba Dirase Nazariyye ve Ameliyye adet 1      
22 El İktisadül İslami ve’l-Kazaya el-Fıkhiyyeti’l-Muasıra adet 1      
23 Buhus Fıkhiyye fi Kazayal İktisadiyye Muasıra adet 1      
24 Er Riba fil Muamelatil Masrafiyyetil Muasıra adet 1      
25 Kadaya Fıkhıyye Muasıra fi'l-mal ve'l-iktisad adet 1      
26 Buhus fi'-İktisadi'l-İslamî adet 1      
27 Tatvirül Amalil Masrafiyye bima Yettefiku veş Şeriatül İslamiyy adet 1      
28 Akdül Mudarebe: Dirase fil İktisadil İslami adet 1      
29 El Bünuk fil Alem Envauha ve Keyfe Tetamelu maaha adet 1      
30 El Ameliyyatül Bankiyye adet 1      
31 Cevahirü'l-ukud adet 1      
32 Tabakatül'l-Muhaddisin bi -isbahan adet 1      
33 Fıkhu'r-riba adet 1      
34 Buhus ve Fetava Fıkhiyye  Muasıra adet 1      
35 Buhus fi'l-İktisadi'l-İslami adet 1      
36 Anasiru'l-İntac adet 1      
37 İstismarül Mal fil İslam adet 1      
38 Tehavvül'l-Masrafi'r-Ribevi ila Masrafi İslami adet 1      
39 ilmi'n-Nefsi'l-İslami adet 1      
40 El Hükmüş Şeri lil İstismarat adet 1      
41 ed-Daman fı'l-fıkhi'l-İslami adet 1      
42 el-Muamelâtül Mâliyyeti'l-Muasıra adet 1      
43 Fetava ve Kadaya Fıkhıyye Muasıra adet 1      
44 el -Mesarifül İslamiyye ve'l-müessesetül'-iktisadiyye adet 1      
45 Damanü'l-akd fi'l-fıkhi'lİslamî adet 1      
46 Beyanü'l-hükmi'ş-şerî fi'l-fevaidi'l-masrafiyye adet 1      
47 Nazariyyetü'ş-şekl fi'l-fıkhi'l-İslamî adet 1      
48 el-Muamelâtül Mâliyyeti'l-Muasıra adet 1      
49 Muhatırül İstismar fil Mesarifil İslamiyye adet 1      
50 Buhus fi Fıkhil Bünukil İslamiyye Dirase Fıkhiyye ve İktisadiyye adet 1      
51 Fi fıkhil Muamelatil Maliyye vel Masrafiyyetil Muasıra adet 1      
52 Mevsuatu Fetava el-Muamelati'l-Maliyye adet 1      
53 Fetaval Buyu vel Muamelati'l-Maliyye adet 1      
54 Mevsuatül Kadaya Fıkhiyyeti'l-Muasıra adet 1      
55 Ribavatü'l-kard ve ribavatü'l-bey adet 1      
56 Er Riba vel Muamelatül Masrafiyye adet 1      
57 Es Selem ve Tatbikatühül Muasıra adet 1      
58 el-Mesarifü'l-İslamiyye adet 1      
59 Kararat ve't-tavsiyat adet 1      
60 Mucemü 'l-Mustalahati'l-Maliyye ve'l-İktisadiyye adet 1      
61 el-Medhalü'ş-şamil ila muamelat ve'l-iktisadiyye adet 1      
62 el-Muamelatü'l-maliyye el-menhey anha fi'ş-şeriati'l-İslam adet 1      
63 ed-Davabitül'l-Müstahlase min kararati'l-heyetişşeriyye li Banki'l-bi Emanetü'l-heyet adet 1      
64 el-Murabaha li'l-emr bi'ş-şerai kema tercihi'l-Mesarifi'l-İslam adet 1      
65            
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza