Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 2 kalem malzeme alınacaktır. (Doç.Dr.Hasan KANDEMİR'in 2018-208 nolu projesi kapsamında)

  İhale Notu   : 1055
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  15.01.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                              
10.01.2019
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Doç.Dr.Hasan KANDEMİR'in 2018-208 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 15/01/2019  saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10- 2  Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Total Thiol Assay Kit 100 test 1 Kutu      
2 Native Thiol Assay Kit 100 test 1 Kutu      
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 

TOTAL THİOL / NATİVE THİOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1- Reaktifleri likit olmalıdır

2- Kitler numunedeki tiollerin bütüncül ölçümünü sağlamalıdır

3- Kitler kullanıma hazır olmalıdır.

4- Kitler; Tampon ve kromojen olmak üzere iki reaktiften oluşmalıdır.

5- Kitler kolorimetrik prensiple ve end point metotla çalışmalıdır.

6- Kitler hastanemiz Merkezi Laboratuvarda  mevcut bulunan otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak çalışılacaktır. Kitin analizöre applikasyonu ihaleyi kazanan firma tarafından ücretsiz olarak bizzat laboratuvarda yapılacaktır. 

7- Ayrıca Kitler manuel olarak spektrofotometrede de çalışılabilmelidir.

8- Kitlerin reaktifleri uzun ömürlü olmalı 2-8 derecede 6 yıl stabil olarak bekleyebilmelidir. Çalışma takvimi sebebi ile bekletilen ve miyadı dolan kitler ücretsiz olarak yeni miyadlısı ile değiştirilecektir.

9- Kitler, Serum, hücre kültür, doku ve Heparinize Plazma örnekleri ile kolay uygulanabilir şekilde çalışabilmelidir.

10- Kitlerin CV değeri düşük olmalıdır. Hassasiyeti ise yüksek olmalıdır.

11- Kitin Analitik performansı yüksek olmalıdır.

12- Kitler CE belgesine sahip olmalıdır.

13- Kitlerin yerli malı belgesi olmalıdır ve ürünle birlikte ibraz edilmelidir.

14- Kitler 100 er testlik ambalajlar şeklinde olmalıdır.

15- Kitler 405 nm.de çalışılmalıdır.

16- Kitler μmol/L cinsinden sonuç vermelidir

17- Kitlerin kalibratörü likit olmalıdır.

18- Her iki kitten elde edilen veriler ile Thiol Disulfide miktarı hesaplanabilmelidir. Bu hesaplama için de firma ücretsiz destek vermelidir.

19. Kitlerin insanda serumda çalışılacaktır. Kitlere ait en az bir seviyede kantitatif kontrol serumları kit ile birlikte ücretsiz sağlanmalıdır.