Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP ( Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Altınışık 'ın 2019-014 nolu projesi ) için 3 kalem kit alınacaktır.

  İhale Notu   : İrtibat Betül Uğurlucan Tel : 0 236 20 10 52
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  20.05.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  14 / 05 / 2019
    Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Altınışık 'ık 2019-014 nolu  projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve  miktarı yazılı   malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca
 yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  ( 21/d ) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır.  Son teklif verme süresi  20 / 05 / 2019  saat  17.00  'a kadardır.
 
TEL: 0 236 201 10 52    FAX: 0 236 201 14 47  e mail:bap@cbu.edu.tr Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü A Blok 2 Kat 45040 MANİSA''adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9- 3 Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre degerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Human VEGF ELISA Kit, 96 Test 3 Adet / Kutu      
2 Human Pigment epithelium-derived factor (PEDF)ELISA Kit, 96 Tes 3 Adet / Kutu      
3 Human PIGF ELISA Kit, 96 Test 3 Adet / Kutu      
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

 

17. TEKNİK ŞARTNAMELER

Malzeme Adı

Teknik Özellikleri

1.       Human VEGF ELISA Kit Teknik Şartnamesi

2.       Human Placental growth factor (PGF) ELISA Kit Teknik Şartnamesi

3.       Human Pigment epithelium-derived factor (PEDF) ELISA Kit Teknik Şartnamesi

 

1.       Kit ile Human (insan) ‘dan alınan serum, plazma, hücre kültürü ve doku örnekleriyle VEGF düzeyi kantitatif ölçümü sağlanabilmelidir.

2.       Kitler 96 testten 1 kutu olacak şekilde 2-8 derecede teslim edilmelidir.

3.       Her kit orijinal ambalajında, üzerinde Katalog numarası, Lot numarası ve Son kullanma tarihi belirtilmiş olarak gelmelidir.

4.       Kitin hassasiyeti pikogram cinsinden 5pg/mL olmalı, detection aralığı ise 10-4000pg/mL olmalıdır

5.       Kit içerisinde mutlaka 2 tüp referans kontrol (Low ve High) içermelidir, Kontrol içermeyen kitler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6.       Kontrol değerleri Intra-Assay: CV<6% ve inter assay : CV<8% olmalıdır.

7.       ELISA kitleri en az 1 yıl miyadlı olmalıdır.

8.       ELISA kitlerinin çalışmasında firma aplikasyon desteği istenecektir. Bu bağlamda ya laboratuvara bir ELISA reader ve washer cihazı Çalışma süresince temin edilecektir.

9.       Çalışma için gerekli olacak 2 adet 8 kanallı otomatik pipet, 3 adet 10-100-1000ul otomatik pipet ücretsiz olarak verilecektir.

10.    Çalışma için gerekli olan 5 paket sarı pipet ucu, 5 paket mavi pipet ucu, 2 paket 1,5ml eppendorf tüp, 1 kutu rezervuar ücretsiz olarak verilecektir.

11.    Firmanın aplikasyon ekibi, herhangi bir problem yaşanması durumunda çalışmaya 24 saat içinde müdahale edebilmelidir.