Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Ceypark AVM Kafeterya Kiralama İhalesi

  İhale Notu   : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof.Dr.İlhan VARANK Yerleşkesi Ceypark AVM bünyesindeki 17/Z5 numaralı 115 m2 dükkan Kafeterya olarak işletilmek üzere kiraya verilecektir.
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  AÇIK İHALE
KAYIT NO :  
TARİHİ :  14.10.2021
SAATİ :  09:59
YERİ :  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
DOSYA BEDELİ :  100,00TL
İHALE DURUMU :  İPTAL
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : İdari Mali İşler Kiralama
TELEFON : 236 201 12 08
DAHİLİ : 236 201 12 08
FAKS :
E-POSTA : imid.baskanlik@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
 
İHALE METNİ
 

     T.C.

      MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

TAŞINMAZ KİRA ŞARTNAMESİ

 

 

 

İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler  :

Adı                              : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü

Adresi                         : Şehit Prof:Dr.İlhan VARANK Yerleşkesi 45140 Yunusemre/MANİSA

 
 
İşin Konusu:
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof.Dr.İlhan VARANK Yerleşkesi Ceypark AVM bünyesindeki 17/Z5 numaralı 115 m2  dükkanın Kafeterya olarak işletilmek üzere kiraya verilmesi.

 

MADDE 1 - Kiraya verilecek taşınmazın;

İli                          : Manisa

İlçesi                     : Yunusemre

Mahalle/Köyü       : Yağcılar

Mevkii                  :

Pafta No./Cilt No. : -

Ada No./Sayfa No. : 221

Parsel No./Sıra No. : 6

Yüzölçümü           : 115 m2

Niteliği                  : Bina

 

MADDE 2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz, Kafeterya olarak işletilmek üzere, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı salonunda 14.10.2021 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde (45. maddesi) Açık Teklif Usulü ihale ile kiraya verilecektir.

 

MADDE 3- Taşınmazın kira süresi 3 (üç) yıldır. Kira sözleşmesinin süresi, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.

 

MADDE 4-Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 90.000,00 TL (7.500,00 TLx12) TL+KDV olup; geçici teminat miktarı 2.700,00 TL’dir.

 

MADDE 5- İstekliler ihale dokümanını, Manisa Celal Bayar Üniversitesi web sayfası ihale ilanları adresinden bedelsiz olarak görebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin İhale Şartnamesini almaları zorunludur. İstekliler İhale Dökümanını, 100,00-TL bedeli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki TR480001000188401982925001 IBAN nolu hesabına yatırmak ve makbuz ibraz etmek suretiyle ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Şube Müdürlüğü bürosundan alacaktır.

MADDE 6-İhale bedeli üzerinden yüzde altı (%6) oranında kesin teminat alınır. Teminat, Türk Parası (TL) olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Manisa Şubesi (TR480001000188401982925001 IBAN Nolu ) hesabına yatırılacaktır.

 

MADDE 7- İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (YİTÜFE – on iki aylık ortalamalara göre değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

Kira bedeli aylık olarak (1-5 arası) tahsil edilecektir. Kira bedelinin üst üste İKİ (2) kez belirtilen sürelerde ödenmemesi halinde 2886 sayılı kanunun 62. maddesi gereğince tebligat yapmaya gerek kalmaksızın kira sözleşmesi Rektörlük onayıyla fesih edilebilir.

 

Kira bedelleri aylık ve peşin olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki TR480001000188401982925001 IBAN nolu hesabına yatırılacak ve makbuz (dekont) fotokopisi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına  gönderilecektir.

 

Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

 

MADDE 8- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

MADDE 9-  İhaleyle ilgili yasaklar ve cezalar;

a)                 Hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlerde fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek.

b)                 İhalede isteklilerin tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak.        

c)                  İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya

teşebbüs etmek .

d)                 Taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek.

e)                  Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak.

f)                  İşin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak yasak olup bu yasaklara uymayanlar hakkında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 84. ve 85. maddelerdeki hükümlere göre işlem yapılır.

g)                 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmak ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmak.

MADDE 10- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönergede belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanun ve Yönergede açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

İstenilen Belgeler:

 Gerçek kişilerde:

a) Türkiye’de kanuni İkametgâh belgesi

b) Türkiye’de tebligat adresi

c) Adli Sicil Kaydı (İhale tarihi itibariyle son 10 gün içerisinde almış olmak)

d) Oda Sicil Kayıt Belgesi (Faaliyet konusunda: Kantin, kafe, market, büfe, gıda satışı vb. 2020 yılı ve öncesi)

e) Aslı ibraz edilmek üzere kimlik fotokopisi

f) Noter tasdikli imza beyannamesi 

g) Geçici teminat bedeli alındı makbuzu

 

Tüzel kişilerde:

a) Oda Sicil Kayıt Belgesi (Faaliyet konusunda: Kantin, kafe, market, büfe, gıda satışı vb. 2020 yılı ve öncesi)

b) Ticaret Sicil Gazetesi

c) İmza sirküleri

d) Ortak girişim halinde Ortaklık Durum Belgesi ve tüzel kişiliklerin ortaklarının her birinden Gerçek kişilerde istenilen belgeler temin edilecektir.

e) Geçici teminat bedeli alındı makbuzu

 

Vekaletle katılacaklardan; Noter tasdikli vekalet, vekalet veren ve vekaleten katılacakların noter onaylı imza sirküleri, Nüfus cüzdan fotokopileri istenir.

Yukarıda İstenilen tüm evrakların asılları, noter tasdikli suretleri ya da aslı idarece görüldü onaylı sureti verilecektir.

MADDE 11- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde müşteri; kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, sözleşmenin notere tescili gereken hâllerde notere tescil ettirmek ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminat gelir kaydedilir ve ayrıca, müşteri hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

İdare de aynı süre içerisinde taşınmazı müşteriye mahallinde düzenlenecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre teslim eder. Tutanakta, taşınmaz bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır.

 

MADDE 12- Kiracı, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

 

MADDE 13- Kiraya verilen yer; bina ise kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa veya arazi ise değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Üniversiteye ödemek zorundadır. Ayrıca 3. Kişilere verdiği zarar ve ziyandan sorumludur.

 

MADDE 14- Kiracı, idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, sözleşmeye ortak alamaz. Sözleşmenin devri halinde devir alacak kişi ihale tarihindeki şartları taşıması gerekmektedir.(kiracının şirket olması halinde hisse devirleri hariç) Kiracı, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz,  üzerinde sabit tesis yapamaz.

 

MADDE 15- Kiracı; İş Kanunu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı hükümlerine göre çalıştırdığı personelin sağlığını korumak ve iş kazalarına karşı her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

MADDE 16-Taşınmaza Üniversitemizce ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı hâlinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Üniversiteden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden on beş (15) gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

 

MADDE 17-Kiracının; fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralanan yeri amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi, işletme ruhsatı alamaması, her ne sebeple olursa olsun işletme ruhsatının iptal edilmesi hâllerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedelinin yüzde yirmi beşi tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir. 

 

MADDE 18- Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiraya verilen yer kiracı tarafından, herhangi bir tebligata gerek kalmadan idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılır.

 

MADDE 19- Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde taşınmaz idareye teslim edilmezse, geçen her gün için cari yıl kira bedelinin binde beşi oranında ceza itirazsız olarak ödenir ve bunlardan ayrıca ecrimisil alınmaz.

Ancak, kiracı tarafından kira süresinin sona ermesinden en az bir ay önce taşınmazın yeniden kiralanmasının talep edilmesine rağmen, bu talebin idarece uygun görülmemesi halinde; kira süresinin sona erdiği tarih ile taşınmazın kiraya verilmesinin uygun görülmediğinin bildirildiği tarih arasında kalan sürede cezai şart alınmaz, bu süre için kullanım bedeli tahsil edilir.

Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.

 

MADDE 20- Kiracı kira süresinin bitiminde derhâl, sözleşmenin feshi hâlinde ise, tebligatı müteakip on beş (15) gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracı, kiraladığı alanı kendi rızası ile tahliye etmediği takdirde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75 inci maddesine göre tahliye edilir.

 

MADDE 21- Bu şartname, belirlenecek özel şartlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder. İhale sonucunda ayrıca sözleşme imzalanacaktır.

 

MADDE 22- Bu şartnamede hüküm bulunmayan hâllerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönerge ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE 23- İhtilafların çözüm yeri Manisa icra daireleri ve mahkemeleridir.

 

II- ÖZEL ŞARTLAR

 

MADDE 24- Kiracı; personelinin ve kafeteryadan yararlananların çevreye ve kafeteryaya zarar vermesi, genel ahlak değerlerini ve huzuru bozacak hareketler sergilemesi, vb. durumlarda gerekli uyarıyı yaparak, kaos ortamı oluşmaması için tedbir alacaktır. İşletmekte olduğu kafeterya ve kafeterya çevresinin güvenliğinden sorumlu olacaktır. Kanunen yasaklanan her türlü  meteryal  dergi, afiş, bülten vb.  bulundurmayacak ve yasa dışı ürün satışı  da kesinlikle yapılmayacaktır. Bahsi geçen konularda gerekli tedbirlerin alınmaması ve söz konusu durumların oluşması halinde 2886 sayılı kanunun 62. maddesi gereği sözleşme fesih edilecektir.

 

MADDE 25- Kiracı, kiralanan taşınmazın kullanılması sırasında çevre kirliliğinin önlenmesi için gereken önlemleri alacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyacaktır. Ayrıca Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun hareket edecektir.

MADDE 26 -Kiracı; COVİD-19 Salgın hastalığıyla ilgili gerekli tedbirleri almak,  Devletin kurum ve kuruluşlarının bu konuda açıklamalarına uymak ve yerine getirmekle yükümlüdür.

MADDE 27- Kiralanan alanda, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamındaki ürünler ile  alkollü içkilerin satışı kesinlikle yasaktır.

MADDE 28- PARKNET A.Ş. Alışveriş Merkezi (çarşı) İşletmesi Yönetmeliğindeki şartlara uyulacaktır. Çarşı Yönetim Genel Giderleri kiracı tarafından, çarşı yönetimine ödenecektir. Üniversitenin bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Kiracılara ait ortak gider katkı paylarını belirleme hakkı Çarşı yönetimine aittir. Yönetim, ortak giderlerden kiracılara isabet edecek olan payı hesaplarken kiralanabilir alanların, konumlarını, faaliyet konularını göz önüne alarak farklı dağıtım payları öngörebilir. Bu konuda kiracı, Üniversiteye karşı hiçbir hak ve iddia ileri süremez.

Kiracının, kiralanan alanla ilgili yapacağı tüm tadilatlar kira süresi sonunda taşınmazda kalacaktır. Ve bu tadilatlar veya kiracının yaptığı ilave demirbaşlar için İdareden hiçbir hak talep edilmeyecektir.

MADDE 29-Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren idarenin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 2886 sayılı Yasanın 62’nci maddesine göre işlem yapılır.

 

 

“Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresim ile e-posta adresime yapılabilir.”

Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin)

Adı, Soyadı    :

Tebligat Adresi   :

E-Posta Adresi    :

 İmza Tarihi   :

İmzası