Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 30 sarf malzeme alımı (Prof. Dr. Kemal ÖZBİLGİN - 2021-081)

  İhale Notu   : İrtibat: Samet KARABACAK Dahili: 1058
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  18.10.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  İPTAL
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Sayı    :  75602888.604.01.05-  11.10.2021
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Prof. Dr. Kemal ÖZBİLGİN'in yürütücüsü olduğu 2021-081 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d)  maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 18/10/2021 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 237 28 86 - 201 00 00   1058  Dahili    FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi -  Yunusemre / MANİSA'' adresine gönderilmelidir. Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen  bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde  kazıntı silinti bulunmamalıdır. Teklifler TL  olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.
5- Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapılmaktadır. Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.
9- 30 kalem malzemenin tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir.
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 6.5 mm Transwell® with 8.0 µm Pore  1 Paket      
2 RNA izolasyon kiti 1 adet      
3 cDNA sentez kiti 1 adet      
4 SYBR master mix  1 adet      
5 primer sentezi 350 adet      
6 DNA Loading dye 1 adet      
7 DNA Ladder 1 adet      
8 Spacer Plates-1.0 mm Aralıklı  1 adet      
9 Mini-PROTEAN Comb, 10-well,  1 adet      
10 TALON Extraksiyon Buffer 1 adet      
11 Proteaz inhibitörü 1 adet      
12 BCA Assay Kit 1 adet      
13 Tris-HCl 1 adet      
14 Akrilamid/bis 1 adet      
15 SDS 1 adet      
16 APS 1 adet      
17 TEMED 1 adet      
18 Loading Laemmli Buffer 1 adet      
19 ß-merkaptoetanol 1 adet      
20 Nitroselüloz membran 1 adet      
21 ECL kit 1 adet      
22 Western Blot sekonder kit 1 adet      
23 Protein Ladder 1 adet      
24 NLRP3 antikoru 1 adet      
25 IL-1ß antikoru 1 adet      
26 caspase 1 antikoru 1 adet      
27 NF-kB antikoru 1 adet      
28 MICROPIPETOR,0.5-10Ul 1 adet      
29 MICROPIPETOR,2-20Ul 1 adet      
30 MICROPIPETOR,20-200Ul 1 adet      
             
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  taahhüt ederim. Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 

 

                                 1-   TALON  Buffer  Teknik Şartnamesi

1.       Donmuş ya da taze hazırlanmış bakteriyel, maya, bakulovirus-enfekte, memeli hücrelerinden protein izolasyonunu sağlayabilmelidir. 

2.       1 g hücre peleti için 20 ml solüsyon yeterli olmalıdır.Min.250 ml ambalaj içeriğin de olmalıdır.

3.       Tampon çözeltisi, protein izolasyonu sonraı IMAC resin’lerle yapılan protein purifikasyon işlemlerine uygun olmalıdır. 

4.       Teklif veren firma ürünün tek yetkili temsilcisi olmalı ve yetkili temsilci belgesini komisyona sunmalıdır.

 

                              2- Proteaz Inhibitörü Teknik Şartnamesi

 1. İnhibitör kokteyli 100X konsantrasyonda DMSO içinde gelmelidir. 
 2. 10x100 ul ambalajda gelmelidir.
 3. Uygun saklama koşulları sağlandığında teslim edildikten sonra bir yıl miyadı bulunmalıdır.
 4. Kokteylin içeriğini aşağıda konsantrasyonları ile belirtilen bileşenler oluşturmalıdır:

·         Aprotinin 🡪 0.8 uM

·         Bestatin 🡪 50 uM

·         Leupeptin 🡪 20 uM

·         Pepstatin 🡪 10 uM

·         PMSF 🡪 1 mM

 

3- BCA Assay Kit Teknik Şartnamesi

1.       Bicinchoninic asit moleküllerinin Cu+ iyonu ile etkileşimine dayalı kolorimetrik assay metodu olmalıdır.

2.       5%’e kadar CHAPS, Nonidet P-40, Tween 20, SDS gibi deterjanlar ile surfaktanlara karşı dirençli olmalı ve boylece protein konsantrasyon lineeritesi bu molekullerin varlığından etkilenmemelidir.

3.       Protein okumalarında 562 nm’de en yüksek absorbs değerini sağlamalıdır.

4.       0.02-2mg/ml aralığında protein konsantrayon ölçümünü lineer olarak sağlayabilmelidir.

5.       Bu kit ile 1 ml’lik reaksiyonlar için 500 assay, 200 ul’lik reaksiyonlar için ise 2500 assay gerçekleştirilebilmelidir. 

6.       Kit,  Reagent A, Reagent B ve 2mg/ml BSA standard solusyonu içermelidir.

7.       Teklif veren firma yetkili satıcı olduğu gösteren belgeyi teklifiyle beraber vermelidir.

 

4- Hazır Loading Buffer Teknik Şartnamesi

1.       SDS-PAGE çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

2.       4x Konsantre halde olmalı sadece distile su ile seyreltilebilmelidir.

3.       Hacmi en az 10ml olmalıdır.

4.       Formülasyonu  277.8 mM Tris-HCl, pH 6.8, 4.4% LDS, 44.4% (w/v) glycerol, 0.02% bromophenol blue şeklinde olmalıdır.

 

5- ß-Merkaptoethanol Teknik Şartnamesi

1.       En az %98 saflıkta olmalıdır. (14.2M)

2.       En çok 25 ml hacminde olmalıdır.

 

6- Akrilamid/Bis Teknik Şartnamesi

1.       30% acrylamide/bis-acrylamide oranında olmalıdır

2.       29:1 formda olmalıdır.

3.       %2.7 kros-linker içermelidir

4.       500 ml ambalajda sunulmalıdır.

 

7- SDS (Sodium Dodecyl Sulfate)Teknik Şartnamesi

1.       100 Gr ambalajında olmalıdır.

2.       Moleküler biyoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.

3.       Sodyum dodesil sülfat tozu şeklinde olmalıdır.

 

8- Tris Teknik Şartnamesi

1.       En az ≥99.8% Saflıkta (Tris[hydroxymethyl]aminomethane or Trimethamine) içermelidir

2.       En az 500 gr ambalajda olmalıdır.

9-APS Teknik Şartnamesi

1.       SDS PAGE çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

2.       En az 10 gr  olmalıdır.

 

10-TEMED Teknik Şartnamesi

1.       SDS PAGE çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

2.       En az 5 ml hacimde olmalıdır.

 

 

                        11- Spacer Plates With 1.0 mm Integrated Spacers (DİKEY ELEKTROFOREZ CAMI)

1.       Mini Protean Tetra sistemine uygun olmaldır. 

2.       Üzerine 1.0 mm aralayıcı yapışık olmalıdır

3.       Bir pakette en az 5 adet olmalıdır.

                        12- Mini-PROTEAN Comb, 10-well, (DİKEY ELEKTROFOREZ TARAĞI)

1.       Mini Protean Tetra sistemi ne uygun olmalıdır.

2.       1 mm kalınlığında 10 kuyucuk içermelidir.

3.       Bir pakette en az 5 adet olmalıdır.

 

     13- cDNA SENTEZ KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.       RNA’dan cDNA sentez işlemini gerçekleştirmelidir.

2.       Düşük miktardaki (100fg - 1 µg ) RNA ile işlem yapmaya uygun olmalıdır.

3.       Seyreltik RNA numuneleri ile çalışmak için 5x konsantrasyonunda olmalı böylece daha fazla RNA numunesi reaksiyona konabilmelidir.

4.       20ul hacimde en az 100 reaksiyon gerçekleştirilebilmelidir.

5.        –20ºC  de Saklanmalıdır.

6.       Reaksiyon süresi En fazla 26 dk olmalıdır.

7.       Kit içeriği  4 x 100 µl of 5x supermix, contains reverse transcriptase, RNase inhibitor, dNTPs, primers, MgCl2, stabilizers

 

14- SYBR master mix (Real Time PCR Mastermix) Teknik şartnamesi

 1. 2x olarak kullanıma Hazır halde gelmelidir.
 2. Kullanılan DNA Polimeraz  enzimine Sso7d Proteini eklenmiş olmaldır.
 3. Füzyon edilmiş Sso7d Proteinli Polimeraz sayesinde Hız, Performans ve birçok PCR inhibitörüne karşı dayanıklılık sağlamaldır. 
 4. Mix Boya Olarak SYBR Green Kullanmalıdır
 5. 30 Dakikadan kısa sürede PCR işlemini gerçekleştirebilmelidir.
 6. Mix içinde dNTPs, Sso7 Füzyon Polimeraz , MgCl2, SYBR Green Dye ,Stabilizatörler ve Pasif referans boya olarak Rox ve fluorecein bulunmaldır.
 7. En az 20 µl lik  1000 Reksiyona yetecek mikrada olmaldır.
 8. 100 Reaksiyonluk 10 adet tüp şeklinde teslim edilmelidir.

 

                                  15-  PRİMER Sentezi Teknik Özellikler

1.       Çalışma için gerekecek primerler Custom olarak sentezlenip bölüme teslim edilecektir.

2.       100 nmol konsantrasyonlu olmalıdır.

3.       Primerler liyofilize form da teslim edilmelidir.

4.       Her primer sentez raporu ile teslim edilmelidir. Sentez raporu üzerinde ilgili primere ait  ; nükleotid dizilimi  , her nücleotide ait miktarsal dökümleri , sulandırma miktarı  Tm sıcaklık değeri , vb  tüm bilgilere ulaşılabilir olmalıdır.

5.       Çalışmayan primer dizileri ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.

                        

16-DNA Ladder  Moleküler Ruler ( ready to use )

        1.DNA merdiven 100 bp 1 kb kadar 10 DNA fragmanlı ( 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000  bp  ) olmalıdır.

        2. 250 μl, 0.1 μg/μl, ambalajında, 100 örneklik olmalıdır.

 

17- Nitroselüloz Membran

 1. İmmünoblotlama için uygun Nitroselüloz yapıda olmalıdır.
 2. En az  30 cm x 3.5 m  rulo formda olmalıdır.
 3. %100 Nitroselülozdan üretilmiş olmalıdır.
 4.  Chemiluminesce,Chemifluorescene, Florescence , Radioactive and colorimetric western blot için uygun olmalıdır
 5. 0.45 µm por çapına sahip olmalıdır
 6. Bağlama kapasitesi 80-100 µg/cm2
 7. Protein, ssDNA ve RNA transferine Uygun olmalıdır.

18- ECL Kit

 1. Western Blot için film ve dijital görüntülemeye uygun olmalıdır
 2. Femtogram-level hassasiyette olmalıdır
 3. 24-saat sinyal süresi bulunmalıdır
 4. Oda sıcaklığında 1 yıl raf ömri olmalıdır
 5. 250 ml Clarity Western peroxide solüsyonu
 6. 250 ml Clarity Western luminol/enhancer solüsyonu içermelidir.

      

19- Western Blot sekonder kit  (Rabbit)

 1. Keçide Üretilmiş olmalıdır.
 2. Tavşan  IgG spesifik olmalıdır.
 3. Western blot çalışmalarına uygun olmaldır.
 4. Western blot çalışmalarında 1:3000 dilüsyon oranında çalışabilmelidir.
 5. En az 2 ml hacimde olmalıdır.
 6. +4 derecede saklan malıdır
 7. Tampon içeri 10nM sodium Phosphate,150nM Sodium chloride, %1 BSA , %0.05 Proclin300  pH7.2

 

20- NLRP3  Antikor Teknik Özellikler

 1. WB,  IHC, IF, ELISA uygulamaları için uygun olmalıdır
 2. human, mouse, rat, cow, pig türlerinde çalışabilmelidir,
 3. Antikor Affinite pürifiye olmalıdır

4.      En az 150 ul’lik vial’lerde gelmelidir. Teslimat öncesi laboratuvarda hiç kullanılmamış markalar için 20 ul’lik deneme numunesi verilmelidir.

 1. Laboratuvarımızda denenmis ya da laboratuvarımıza numunesi bırakılmış olmalıdır
 2. Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu gösterir belgeyi sunmalıdır. 

21- IL-1 Beta Antikor Teknik Özellikleri

 1. WB,  IHC, ELISA uygulamaları için uygun olmalıdır
 2. human, mouse, rat, cow, pig türlerinde çalışabilmelidir,
 3. Antikor Affinite pürifiye olmalıdır
 4. En az 150 ul’lik vial’lerde gelmelidir. Teslimat öncesi laboratuvarda hiç kullanılmamış markalar için 20 ul’lik deneme numunesi verilmelidir.
 5. Laboratuvarımızda denenmis ya da laboratuvarımıza numunesi bırakılmış olmalıdır.
 6. Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu gösterir belgeyi sunmalıdır.

 

                  

 

22-Caspase 1 Antikor Teknik Özellikler

 

 1. WB, IF IHC, ELISA uygulamaları için uygun olmalıdır
 2. human, mouse, rat, cow, pig türlerinde çalışabilmelidir,
 3. Antikor Affinite pürifiye olmalıdır

4.      En az 150 ul’lik vial’lerde gelmelidir. Teslimat öncesi laboratuvarda hiç kullanılmamış markalar için 20 ul’lik deneme numunesi verilmelidir.

 1. Laboratuvarımızda denenmis ya da laboratuvarımıza numunesi bırakılmış olmalıdır.
 2. Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu gösterir belgeyi sunmalıdır.

 

23- NF-κB Antikor Teknik Özellikler

 

 1. WB, IF,FC, IHC, ELISA uygulamaları için uygun olmalıdır
 2. human, mouse, rat, cow, pig türlerinde çalışabilmelidir,
 3. Antikor Affinite pürifiye olmalıdır

4.      En az 150 ul’lik vial’lerde gelmelidir. Teslimat öncesi laboratuvarda hiç kullanılmamış markalar için 20 ul’lik deneme numunesi verilmelidir. 

 1. Laboratuvarımızda denenmis ya da laboratuvarımıza numunesi bırakılmış olmalıdır.
 2. Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu gösterir belgeyi sunmalıdır.

 

 

24- Protein Ladder (Western Blot için) Teknik Özellikleri

 1. Markır SDS-Page , Western Blot, Floresans çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
 2. Kullanılan Proteinler Rekombinant proteinler olmalıdır.
 3. 10-250 kD arasında 10 adet Bant vermelidir.
 4. Bantlar, 10-15-20-25-37-50-75-100-150-250 kD ağırlığında olmalıdır.
 5. 25 ve 75kD ağırlığındaki bantlar pembe , Diğer Bantlar mavi renklerde olmalıdır.
 6. Markır doğrudan kullanıma hazır olmalıdır. 
 7. Markırında bulunan proteinler 30% (w/v) glycerol, 2% SDS, 62.5 mM Tris, pH 6.8, 50 mM DTT, 5 mM EDTA, 0.02% NaN3 solüsyonu içinde gelmelidir.
 8. Markır en az 500 ul miktarında olmalıdır

 

 

 

25- Mikropipetör (Otomatik Pipet Seti) Teknik Şartnamesi

 

 1. Pipetler ithal olmalıdır.
 2. Pipetler 3 haneli göstergeli olmalıdır.
 3. Pipet seti, aşağıdaki hacimlerden oluşmalı ve hacimler belirtilen miktarlarda artırılabilmelidir:
 4. Pipetlerin ayarlama şekli basma düğmesini çevirerek olmalıdır.
 5. Basma düğmesinin kapağı boşa döner olmamalıdır.
 6. Pipetlemeye yardımcı olması amacıyla parmak destek çengeli bulunmalıdır.
 7. Pipetlerin uç atar düğmesi ayrı olmalıdır ve uç atma işlemi için gerekli düzenek pipet üzerinde bulunmalıdır. Pipet pozisyonunu değiştirmeye veya diğer eli kullanmaya gereksinim olmaksızın kolayca kullanılabilmelidir.
 8. Pipetler komple otoklavlanabilmelidir (121°C’de 20 dakika).
 9. Pipetler kalibre edilebilir özellikte olmalıdır.
 10. Pipetlerin yapıldığı materyal korozyona karşı dirençli polikarbonat olmalıdır.
 11. Pipetler kullanıcının eline rahat olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Ayarlanan hacim göstergeden kolaylıkla okunabilmelidir.
 12. 7 rack 10ul, 7 rack 20 ul, 7 rack 200 ul pipet uçlarıyla birlikte teslim edilmelidir.
 13. Tüm pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir.

 

                             26- RNA İZOLASYON KİTİ TEKNİK ÖZELLİKLER

a.                  Tek tamponlu formülasyonu ile hücre liziz işlemini ve RNA Stabilizasyonunu içeren formülasyona sahip olmalıdır.

b.                  hem süspansiyon hem de yapışkan hücre kültürleriyle kullanıma uygun olmalıdır.

c.                  50 örneğin RNA izolasyonunu yapabilecek miktarda olmalıdır.

d.                  Tüm prosedür 60 dakika dan az sürmelidir.

e.                  Başlangıç miktarı çeşitli örneklerde aşağıdaki gibi olmalıdır. 

100 mg hayvansal veya bitkisel dokular 

1 x 107 kültür hücreleri 

2.4 x 109 bakteri hücreleri 

3 x 107 maya hücreleri

 

 

27- Loading Dye (DNA yükleme tamponu) Teknik Özellikler

 

1-      6X konsantrasyonda olmalıdır

2-      En az 1000 ul içermelidir.

3-      Toksik olmamalıdır

4-      UV ışığı altında görüntülenebilmelidir.

5-      Agaroz jel elektroforezi sonrası DNA ve DNA fragmanlarını görüntülemek için kullanılmalıdır.

6-      Ethidium bromür içermemelidir.

7-      Ayrıca boyama ve hazırlama gerektirmemelidir.