Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 4 kalem malzeme alımı yapılacaktır(Prof.dr.Mehmet KORKMAZ'ın2021-048 nolu proje kapsamında)

  İhale Notu   : BAP için 4 kalem malzeme alımı yapılacaktır(Prof.dr.Mehmet KORKMAZ'ın2021-048 nolu proje kapsamında) irtibat:Ayse KARAARSLAN 10 54
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  25.10.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  İPTAL
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                             
18.10.2021
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenenProf.Dr.Mehmet KORKMAZ'ın 2021/048 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 25/10/2021  saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir. 
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10-4 kalemin tümünü teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam  tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir.
Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Gen Ekspresyon seti (3 adet) 120 adet
2 Elga Ön arıtma Kartuşu 1 adet
3 Elga Saflaştırma Kartuşu 1 adet
4 Elga Temizleme Tableti 12 /pk 1 paket
5
6
7
8
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %
Genel Toplam
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza
EKSPRESYON SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Teklif verilen ürünlerin bir arada kullanımı ile real time bazlı gen mRNA ekspresyonu çalışılabilir olmalıdır. 1. Set dahilinde verilecek olan mRNA Primer Assay aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. a. Human, Mouse çalışmalarında çalışmaya özgü spesifik 3 adet Primer Assay (2 target gen+1Referans gen) primerleri içermelidir. b. Primerler wetlab valide olmalıdır. c. En az 500 rxn içermelidir. d. Homojenizasyon için bead ile homojenizasyonda her örnek için gerekli 2ml lik tüp içerisinde seramik beadlaer bulunmalıdır. e. Set dahilinde verilecek olan RNA izolasyon Kiti aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. f. Spin kolon tekniğine dayalı izolasyon olmalıdır. g. Kit içerisinde Dnase uygulması için gerekli enzim bulunmalıdır. h. En az 100 reaksiyonluk teslim ediimelidir. i. Set dahilinde verilecek olan cDNA Synthesis Kiti aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. j. RNA’dan cDNA sentez işlemini gerçekleştirmelidir. k. Kullanıma Hazır formda Tek tüp içerisinde template RNA hariç gerekli tüm bileşenleri içermelidir. l. Seyreltik RNA numuneleri ile çalışmak için 5x konsantrasyonunda olmalı böylece daha fazla RNA numunesi reaksiyona konabilmelidir. m. 20ul hacimde en az 100 reaksiyon gerçekleştirilebilmelidir., n. –20ºC de sıvı formada olmalı bu sayede dondur/çöz işlemi yapmaya gerek kalmamalıdır. o. Geniş aralıkta RNA ile işlem yapabilmelidir. (1 µg–1 pg) p. Reaksiyon süresi En fazla 26 dk olmalıdır. q. Kit içeriği 4 x 100 µl of 5x supermix, contains reverse transcriptase, RNase inhibitor, dNTPs, primers, MgCl2, stabilizers r. 1708891 katalog numaralı BIORAD marka veya muadili olmalıdır. s. Set dahilinde verilecek olan SYBR Green Kiti aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. t. 2x olarak kullanıma Hazır halde gelmelidir. u. Kullanılan DNA Polimeraz enzimine Sso7d Proteini eklenmiş olmalıdır. v. Füzyon edilmiş Sso7d Proteinli Polimeraz sayesinde Hız, Performans ve birçok PCR inhibitörüne karşı dayanıklılık sağlamalıdır. w. Mix Boya Olarak SYBR Green Kullanmalıdır x. 30 Dakikadan kısa sürede PCR işlemini gerçekleştirebilmelidir. y. Mix içinde dNTPs, Sso7 Füzyon Polimeraz, MgCl2, SYBR Green Dye, Stabilizatörler ve Pasif referans boya olarak Rox ve fluorecein bulunmalıdır. z. En az 20 µl’lik 200 Reaksiyona yetecek miktarda olmalıdır. aa. 1725016 katalog numaralı BIORAD marka veya muadili olmalıdır. 2. Yapılacak olan ekspresyon çalışmasında çalışmanın standardizasyonu açısından ilgili reaktif ve kitlerin alımının tek firmadan yapılması tercih edilecektir. 3. Teklif verilen paketteki Kitlerin hepsi aynı marka olmalı, bu şekilde gen ekspresyon sonuçları için üretici firma %100 garanti vermelidir. 4. Yapılacak olan ekspresyon çalışması ile ilgili olarak kitleri teklif eden firma kitlerle beraber çalışılacak cihazla bölümde firma tarafından gerekli aplikasyonlar yapılarak teslim edilmelidir.
 
ÖNARITMA KARTUŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Kartuş içinde partikül filtrasyonu sağlayan filtre bulunmalıdır. 2- Kartuş maximum 6 bar basınçta çalışabilmelidir. 3- Mevcut su saflaştırma sisteme takılacak boyut ve spesifikasyonlarda olmalı 4- Kartuş dış yüzeyi polimerik malzemeden yapılmış olmalı 5- Kartuşun tüm bağlantı ve ek yerleri ısıl yolla yapıştırılmış olmalı 6- Cihaza bağlantısı kolay olmalıdır, Bas-çıkar özellikli bağlantı ekipmanı kullanılmalıdır. 7- Kartuş üretim sertifikasına sahip olmalı. 8-ELGA Option Q cihazına uyumlu olmalıdır. SAFLAŞTIRMA KARTUŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Su sisteminin saflaştırma filtresidir. 2- Suyun iletkenlik değerini 18,2 Megaohm seviyesine çıkartmalıdır. 3- ELGA Option Q cihazına uyumlu olmalıdır. 4- Kartuş dış yüzeyi polimerik malzemeden yapılmış olmalı 5- Kartuşun tüm bağlantı ve ek yerleri ısıl yolla yapıştırılmış olmalı 6- Cihaza bağlantısı kolay olmalıdır, Bas-çıkar özellikli bağlantı ekipmanı kullanılmalıdır. 7- Kartuş üretim sertifikasına sahip olmalı. CT1 KLOR TABLETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Cihazın santizasyonunun yapılabilmesi için gerekli klor tabletidir. 2- 1 paketinde 12 adet tablet içermelidir. 3- Santizasyonu blok aparatı için uygun yapıda olmalıdır. 4- Özel kutusu içinde bulunmalıdır. 5- ELGA Option Q cihazına uyumlu olmalıdır.