Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ KANTİN İHALESİ

  İhale Notu   : HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ KANTİN İHALESİ
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  PAZARLIK USULÜ
KAYIT NO :  
TARİHİ :  07.11.2013
SAATİ :  10:30
YERİ :  CBÜ İHALE SALONU
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : İdari Mali İşler Kiralama
TELEFON : 236 201 12 08
DAHİLİ : 236 201 12 08
FAKS :
E-POSTA : imid.baskanlik@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 

- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

1 İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler :

A)  Türkiye’de kanuni ikametgah belgesi.

B)  Türkiye’de tebligat adresi.

C)  T.C. Savcılığından Mesleki iş ve meslek ahlakı ile ilgili iyi hal kağıdı (Sabıkasızlık kağıdı) .

D) 2013 yılına ait, kantin/kafeterya  ve benzeri  konularda işletmecilik yaptığını  belirten Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesinin aslı.

E) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her biri için (A),(B),(C) ve (D) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

F)   İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi.

 2 Mesleki ve teknik  yeterliliklerin belirlenmesine ilişkin istenecek bilgi ve belgeler.

       A) Kiralanan mekanlarda  vereceği hizmetlere ait detayları ve hizmet çeşitliliğini gösterir proje, çizim ve donanım-ekipman listesi (Firmaların bu konudaki beyanları firma taahhüdü olarak dikkate alınarak kiralamada esas kabul edilecektir).

      B)İsteklinin üreteceği veya satın alarak satacağı börek, simit, poğaça, sandviç ve benzeri gıda maddelerini imal edecek firmanın almış olduğu çalışma izni ile  gıda sicili ve üretim izni belgelerinin asılları veya noter onaylı suretleri.

      C)İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin belge veya taahhütname.

      D)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

      E)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret ve Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      - İdarenin yetkisi    : İhale Komisyonu ,gerekçesini kararda belirmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

       GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : 750.00 TL'dir. (Yediyüz elli TL'dir.)